IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP PHP Form Handling - Xử lý biểu mẫu

PHP Form Handling - Xử lý biểu mẫu

by GokiSoft.Com - 15:31 21/06/2020 3,086 Lượt Xem

Các biên PHP superglobals $_GET và $_POST được sử dụng để thu thập form data (Dữ liệu biểu mẫu).


PHP - Một form HTML cơ bản

Ví dụ dưới đây hiển thị một form HTML đơn giản với hai trường input và submit button:

Ví dụ

<html>
<body>

<form action="welcome.php" method="post">
Name: <input type="text" name="name"><br>
E-mail: <input type="text" name="email"><br>
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>

Khi người dùng điền vào form trên và nhấp submit, form data được gửi để xử lý trong tệp PHP có tên "welcome.php". Form data được gửi bằng phương thức HTTP POST.

Để hiển thị dữ liệu đã gửi, bạn chỉ cần echo các biến ra. File "welcome.php" như sau:

<html>
<body>

Welcome <?php echo $_POST["name"]; ?><br>
Your email address is: <?php echo $_POST["email"]; ?>

</body>
</html>

Dữ liệu được xuất ra sẽ như sau:

Welcome John
Your email address is [email protected]

Kết quả tương tự đối với phương pháp HTTP GET:

Ví dụ

<html>
<body>

<form action="welcome_get.php" method="get">
Name: <input type="text" name="name"><br>
E-mail: <input type="text" name="email"><br>
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>

và file "welcome_get.php" sẽ như sau:

<html>
<body>

Welcome <?php echo $_GET["name"]; ?><br>
Your email address is: <?php echo $_GET["email"]; ?>

</body>
</html>

Đoạn code trên khá đơn giản. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bị thiếu. Đó là bạn cần validate dữ liệu biểu mẫu.

Bạn cần quan tâm đến vấn đề bảo mật khi xử lý PHP form!

Form trong trang này không hề được validate, nó chỉ gửi và lấy dữ liệu biểu mẫu.

Tuy nhiên, các trang tiếp theo sẽ chỉ ra cách xử lý các biểu mẫu PHP có tính bảo mật! Xác thực hợp lệ dữ liệu biểu mẫu là rất quan trọng để bảo vệ biểu mẫu của bạn khỏi tin tặc (hackers) và kẻ gửi thư rác (spammers)!


GET vs. POST

Cả hai phương thức GET và POST tạo một mảng (vd. array( key1 => value1, key2 => value2, key3 => value3, ...)). Mảng này gồm các cặp key/value, với các key là các tên của các form control và các value là giá trị mà người dùng điền vào các trường input.

Cả hai phương thức GET và POST được coi là $_GET và $_POST. Chúng là các biến superglobal, có nghĩa là chúng luôn có thể truy cập, bất kể phạm vi - và bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ hàm nào, class hoặc file.

$_GET à một mảng các biến được truyền cho tập lệnh hiện tại thông qua các tham số URL.

$_POST là một mảng các biến được truyền cho tập lệnh hiện tại thông qua phương thức HTTP POST.


Khi nào dùng GET?

Thông tin được gửi từ một biểu mẫu với phương thức GET luôn hiển thị đối với mọi người (tất cả tên và giá trị của biến được hiển thị trên thanh URL). GET cũng có giới hạn về lượng thông tin cần gửi. Giới hạn là vào khoảng 2000 ký tự. Tuy nhiên, vì các biến và giá trị của chúng được hiển thị trên URL, có thể đánh dấu (bookmark) trang. Điều này có thể hữu ích trong một số trường hợp.

GET có thể được sử dụng để gửi dữ liệu không nhạy cảm, không cần bảo mật.

Note: GET KHÔNG BAO GIỜ được sử dụng để gửi mật khẩu hoặc thông tin nhạy cảm khác!


Khi nào dùng POST?

Thông tin được gửi từ một biểu mẫu với phương thức POST thì không hiển thị (tất cả names/values được nhúng trong body của HTTP request) and has no limits on the amount of information to send.

Ngoài ra, POST hỗ trợ chức năng nâng cao như hỗ trợ đầu vào multi-part binary trong khi tải tệp lên máy chủ.

Tuy nhiên, vì các biến không được hiển thị trên URL, nên không thể đánh dấu trang.

Các developer thường sử dụng POST để gửi form data.

Tiếp theo, hãy xem cách để xử lý các biểu mẫu PHP một cách an toàn và bảo mật!

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!