IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
PHP Numbers

by GokiSoft.Com - 21:38 05/06/2020 2,492 Lượt Xem

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các kiểu dữ liệu Integers, Floats, và Number Strings.


PHP Numbers

Một điều cần chú ý về PHP là nó chuyển đổi kiểu dữ liệu tự động.

Vì vậy, nếu bạn gán một giá trị nguyên cho một biến, loại biến đó sẽ tự động là một số nguyên. Sau đó, nếu bạn gán một chuỗi cho cùng biến đó, nó sẽ thay đổi thành một chuỗi.


PHP Integers - Số nguyên

2, 256, -256, 10358, -179567 là các số nguyên - integer. Còn 7.56, 10.0, 150.67 là số thập phân - float.

Kiểu dữ liệu Integer là một số nguyên trong khoảng -2,147,483,648 và 2,147,483,647. Giá trị lớn hơn (hoặc thấp hơn) so với giá trị này sẽ được lưu trữ dưới dạng float, bởi vì nó vượt quá giới hạn của một số nguyên.

Một điều quan trọng cần biết là ngay cả khi 4 * 2.5 là 10, kết quả vẫn được lưu trữ dưới dạng float, bởi vì một trong các toán hạng là một float (2.5).

Dưới đây là một số quy tắc cho số nguyên:

 • Một số nguyên phải có ít nhất một chữ số
 • Một số nguyên không được có dấu thập phân
 • Một số nguyên có thể là dương hoặc âm
 • Số nguyên có thể ở các dạng: decimal (hệ 10), hexadecimal (hệ 16), octal (hệ 8), hoặc binary (hệ 2).

PHP có các hàm sau để kiểm tra xem loại biến có phải là số nguyên không:

 • is_int()
 • is_integer()
 • is_long()

Ví dụ

Kiểm tra xem loại biến có phải là số nguyên không:

<?php
$x = 5985;
var_dump(is_int($x));

$x = 59.85;
var_dump(is_int($x));
?>

PHP Floats

Float là một số bao gồm cả số có dấu thập phân.

2.0, 256.4, 10.358, 7.64E+5, 5.56E-5 đều là float.

Kiểu dữ liệu float thường có thể lưu trữ một giá trị lên đến 1.7976931348623E+308, và có độ chính xác tối đa là 14 chữ số.

PHP có các hàm sau để kiểm tra xem loại biến có phải là float không:

 • is_float()
 • is_double()

Ví dụ

Kiểm tra xem loại của biến là float không:

<?php
$x = 10.365;
var_dump(is_float($x));
?>

Giá trị số lớn hơn PHP_FLOAT_MAX được coi là vô hạn.

PHP có các hàm sau để kiểm tra xem một giá trị số là hữu hạn hay vô hạn:

 • is_finite()
 • is_infinite()

Tuy nhiên, ta hay sử dụng hàm tổng qua var_dump() trả về kiểu dữ liệu (data type) và giá trị (value):

Ví dụ

Kiểm tra xem một giá trị số là hữu hạn hay vô hạn:

<?php
$x = 1.9e411;
var_dump($x);
?>

PHP NaN

NaN là viết tắt của Not a Number - Không phải số.

PHP có các chức năng sau để kiểm tra xem giá trị không phải là số:

Tuy nhiên, ta hay sử dụng hàm tổng qua var_dump() trả về kiểu dữ liệu (data type) và giá trị (value):

Ví dụ

Tính toán không hợp lệ sẽ trả về giá trị NaN:

<?php
$x = acos(8);
var_dump($x);
?>

PHP Numerical Strings - Chuỗi số

Hàm PHP is_numeric() có thể được sử dụng để tìm xem một biến có phải là số không. Hàm trả về true nếu biến là một số hoặc một chuỗi số, false nếu không.

Ví dụ

Kiểm tra xem biến có phải là số không:

<?php
$x = 5985;
var_dump(is_numeric($x));

$x = "5985";
var_dump(is_numeric($x));

$x = "59.85" + 100;
var_dump(is_numeric($x));

$x = "Hello";
var_dump(is_numeric($x));
?>

Note: Từ PHP 7.0: Hàm is_numeric() sẽ trả về FALSE cho các chuỗi số ở dạng thập lục phân - hexa (vd. 0xf4c3b00c), vì chúng không còn được coi là chuỗi số.


PHP Cast Chuỗi và Float thành Integer

(int), (integer), hoặc hàm intval() thường được sử dụng để chuyển đổi một giá trị thành một số nguyên.

Ví dụ

Cast float và chuỗi thành số nguyên:

<?php
// Cast float to int
$x = 23465.768;
$int_cast = (int)$x;
echo $int_cast;

echo "<br>";

// Cast string to int
$x = "23465.768";
$int_cast = (int)$x;
echo $int_cast;
?>

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!