IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP PHP Date and Time

PHP Date and Time

by GokiSoft.Com - 23:59 02/12/2020 2,281 Lượt Xem


Hàm date() được dùng để format date và time.


PHP Date()

Hàm date() format định dạng timestamp (Gồm cả date và time) thành định dạng phù hợp và dễ xem hơn.

Cú pháp

date(format,timestamp)

ParameterMô tả
formatRequired (Bắt buộc điền). Chỉ định format cho timestamp
timestampOptional (Tùy chọn có hoặc không). Chỉ định một timestamp. Mặc định không điền sẽ là current datetime

Một timestamp là một chuỗi các ký tự, biểu thị ngày và thời gian.


Get Date

Tham số format của hàm date() chỉ định cách để format date (hoặc với time).

Dưới đây là một số ký tự thường được sử dụng cho ngày tháng:

  • d - ngày (01 -> 31)
  • m - tháng (01 -> 12)
  • Y - năm (4 chữ số)

Một số ký tự khác, như "/", ".", hoặc "-" cũng có thể được chèn vào giữa các ký tự để thêm định dạng bổ sung.

Ví dụ dưới đây định dạng ngày hôm nay theo ba cách khác nhau:

Ví dụ

<?php
echo "Today is " . date("Y/m/d") . "<br>";
echo "Today is " . date("Y.m.d") . "<br>";
echo "Today is " . date("Y-m-d") . "<br>";
echo "Today is " . date("l");
?>


PHP Tip - Automatic Copyright Year

Sử dụng hàm date() để tự động cập nhật năm copyright trên trang web của bạn:

Ví dụ

&copy; 2010-<?php echo date("Y");?>Get Time

Dưới đây là một số ký tự thường được sử dụng cho thời gian:

  • H - Định dạng giờ 24h (00 -> 23)
  • h - Định dạng giờ 12h (01 -> 12)
  • i - Phút (00 -> 59)
  • s - Giây (00 -> 59)

Ví dụ dưới đây xuất ra thời gian hiện tại ở định dạng được chỉ định:

Ví dụ

<?php
echo "The time is " . date("h:i:sa");
?>


Lưu ý hàm date() viết không thì sẽ trả về thời gian thực của hệ thống!


Get Time Zone

Nếu thời gian bạn lấy lại từ mã không chính xác, có thể là do máy chủ của bạn ở quốc gia khác hoặc được thiết lập cho múi giờ khác.

Vì vậy, nếu bạn cần thời gian chính xác theo một vị trí cụ thể, bạn có thể đặt múi giờ bạn muốn sử dụng.

Ví dụ bên dưới đặt múi giờ thành "America/New York", sau đó xuất ra thời gian hiện tại ở định dạng được chỉ định:

Ví dụ

<?php
date_default_timezone_set("America/New_York");
echo "The time is " . date("h:i:sa");
?>

Tạo Date với mktime()

Tham số optional timestamp trong hàm date() chỉ định một timestamp cụ thể. Nếu bỏ qua, ngày và giờ hiện tại sẽ được sử dụng (như trong các ví dụ ở trên).

Hàm mktime() trả về Unix timestamp cho một date (January 1 1970 00:00:00 GMT).

Cú pháp

mktime(hour, minute, second, month, day, year)


Ví dụ dười đây tạo một date và time với hàm date() từ một tập tham số trong hàm mktime():

Ví dụ

<?php
$d=mktime(11, 14, 54, 8, 12, 2014);
echo "Created date is " . date("Y-m-d h:i:sa", $d);
?>


Tạo Date từ String với strtotime()

Hàm strtotime() được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi ngày có thể đọc được của con người thành một Unix timestamp (số giây kể từ January 1 1970 00:00:00 GMT).

Cú pháp

strtotime(time, now)


Ví dụ dưới đây tạo date time từ hàm strtotime():

Ví dụ

<?php
$d=strtotime("10:30pm April 15 2014");
echo "Created date is " . date("Y-m-d h:i:sa", $d);
?>


PHP khá thông minh trong việc chuyển đổi một chuỗi thành một ngày, vì vậy bạn có thể đặt vào các giá trị khác nhau:

Ví dụ

<?php
$d=strtotime("tomorrow");
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";

$d=strtotime("next Saturday");
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";

$d=strtotime("+3 Months");
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";
?>

Tuy nhiên, strtotime() không được hoàn hảo, vì vậy hãy nhớ kiểm tra các chuỗi bạn đặt ở đó.


Thêm các ví dụ về Date

Ví dụ dưới đây xuất ra các ngày trong sáu ngày thứ Bảy tiếp theo:

Ví dụ

<?php
$startdate = strtotime("Saturday");
$enddate = strtotime("+6 weeks", $startdate);

while ($startdate < $enddate) {
  echo date("M d", $startdate) . "<br>";
  $startdate = strtotime("+1 week", $startdate);
}
?>


Ví dụ dưới đây cho biết số ngày cho đến ngày 4 tháng 7:

Ví dụ

<?php
$d1=strtotime("July 04");
$d2=ceil(($d1-time())/60/60/24);
echo "There are " . $d2 ." days until 4th of July.";
?>
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!