IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP PHP Variables - Biến

PHP Variables - Biến

by GokiSoft.Com - 18:14 04/06/2020 2,349 Lượt Xem

Tạo biến trong PHP

Một biến trong PHP bắt đầu với ký tự $, sau đó là tên biến:

Ví dụ

<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;
?>

Sau khi thực hiện các câu lệnh trên, biến $txt sẽ giữ giá trị Hello world!, biến $x có giá trị 5, và $y có giá trị 10.5.

Note: Khi bạn gán giá trị string cho một biến, hãy đặt trong dấu ngoặc kép.

Note: Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, PHP không có lệnh khai báo một biến. Nó được khởi tạo ngay khi bạn gán giá trị đầu tiên cho nó.


PHP Variables - Biến

Quy tắc cho các biến PHP:

 • Một biến bắt đầu bằng dấu $, sau đó là tên biến
 • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc ký tự gạch dưới
 • Một tên biến không thể bắt đầu bằng một số
 • Tên biến chỉ có thể chứa các ký tự chữ, số và dấu gạch dưới (A-z, 0-9, và _ )
 • Tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường ($age và $AGE là hai biến khác nhau)

Output Variables - Xuất giá trị biến

Câu lệnh echo thường được sử dụng để xuất dữ liệu ra màn hình.

Ví dụ sau sẽ cho thấy cách xuất văn bản và một biến:

Ví dụ

<?php
$txt = "W3Schools.com";
echo "I love $txt!";
?>

Ví dụ sau sẽ tạo ra cùng một đầu ra như ví dụ trên:

Ví dụ

<?php
$txt = "W3Schools.com";
echo "I love " . $txt . "!";
?>

Ví dụ sau sẽ xuất tổng của hai biến:

Ví dụ

<?php
$x = 5;
$y = 4;
echo $x + $y;
?>


PHP là ngôn ngữ khá tự do

Trong ví dụ trên, chúng ta không phải nói với PHP loại dữ liệu nào là biến.

PHP tự động liên kết kiểu dữ liệu với biến, tùy thuộc vào giá trị của nó. Vì các kiểu dữ liệu không chặt chẽ, bạn có thể thực hiện những việc như thêm chuỗi vào số nguyên mà không gây ra lỗi.

Trong PHP 7, khai báo kiểu đã được thêm vào. Nó sẽ đưa ra tùy chọn để chỉ định kiểu dữ liệu như mong muốn khi khai báo hàm.


PHP Variables Scope - Phạm vi biến

Trong PHP, các biến có thể được khai báo ở bất cứ đâu trong tập lệnh.

Phạm vi của một biến là một phần của tập lệnh trong đó biến có thể được tham chiếu / sử dụng.

PHP có ba phạm vi biến khác nhau:

 • local - cục bộ
 • global - toàn cục
 • static - tĩnh

Biến Global và Local

Một biến được khai báo bên ngoài hàm có phạm vi GLOBAL và chỉ có thể được truy cập bên ngoài hàm:

Ví dụ

Biến global:

<?php
$x = 5; // global scope

function myTest() {
 // using x inside this function will generate an error
 echo "<p>Variable x inside function is: $x</p>";
}
myTest();

echo "<p>Variable x outside function is: $x</p>";
?>

Một biến được khai báo trong hàm có phạm vi LOCAL và chỉ có thể được truy cập trong hàm đó:

Ví dụ

Biến local:

<?php
function myTest() {
 $x = 5; // local scope
 echo "<p>Variable x inside function is: $x</p>";
}
myTest();

// using x outside the function will generate an error
echo "<p>Variable x outside function is: $x</p>";
?>

Bạn có thể có các biến cục bộ có cùng tên trong các hàm khác nhau, bởi vì các biến cục bộ chỉ được nhận dạng bởi hàm mà chúng được khai báo.


PHP global Keyword

Keyword global được sử dụng để truy cập biến global từ bên trong một hàm.

Để làm được điều đó, hãy sử dụng keyword global trước các biến (bên trong hàm):

Ví dụ

<?php
$x = 5;
$y = 10;

function myTest() {
 global $x, $y;
 $y = $x + $y;
}

myTest();
echo $y; // outputs 15
?>

PHP cũng lưu trữ tất cả các biến global trong một mảng được gọi là $GLOBALS[index]. Giá trị index giữ tên của biến. Mảng này cũng có thể truy cập từ bên trong các hàm và có thể được sử dụng để cập nhật các biến global trực tiếp.

Ví dụ trên có thể được viết lại như thế này:

Ví dụ

<?php
$x = 5;
$y = 10;

function myTest() {
 $GLOBALS['y'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}

myTest();
echo $y; // outputs 15
?>PHP static Keyword

Thông thường, khi một hàm được thực thi xong, tất cả các biến của nó sẽ bị xóa. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta muốn biến local KHÔNG bị xóa. Chúng ta cần nó cho công việc khác.

Để làm điều đó, sử dụng keyword static khi bạn lần đầu tiên khai báo biến:

Ví dụ

<?php
function myTest() {
 static $x = 0;
 echo $x;
 $x++;
}

myTest();
myTest();
myTest();
?>

Sau đó, mỗi lần hàm được gọi, biến đó sẽ vẫn có giá trị chứa trong lần cuối hàm được gọi.

Note: Biến vẫn là cục bộ của hàm.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!