IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP PHP if...else...elseif

PHP if...else...elseif

by GokiSoft.Com - 16:03 07/06/2020 2,098 Lượt Xem

Các câu điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.


PHP Conditional Statements - Các câu điều kiện

Trong PHP chúng ta có các câu điều kiện sau:

 • if - thực thi nếu một điều kiện là đúng
 • if...else thực thi if nếu điều kiện là đúng và else khi điều kiện đó là sai
 • if...elseif...else thực thi code khác nhau nếu hơn hai điều kiện
 • switch chọn một trong nhiều khối code sẽ được thực thi

PHP if

Câu lệnh if thực thi nếu một điều kiện là đúng

Cú pháp

if (condition) {
 code được thực thi nếu condition - điều kiện bạn đưa ra là đúng;
}

Ví dụ

Hiển thị "Have a good day!" nếu thời gian hiện tại (theo HOUR) < 20:

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
 echo "Have a good day!";
}
?>


PHP if...else

Câu lệnh if...else thực thi if nếu điều kiện là đúng và else khi điều kiện đó là sai.

Cú pháp

if (condition) {
 code được thực thi nếu điều kiện trong if đúng;
} else {
 code được thực thi nếu điều kiện if sai;
}

Ví dụ

Hiển thị "Have a good day!" nếu thời gian hiện tại < 20, và "Have a good night!" nếu ngược lại:

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
 echo "Have a good day!";
} else {
 echo "Have a good night!";
}
?>


PHP if...elseif...else

Tập lệnh if...elseif...else sẽ thực thi đoạn code khác nhau nếu có hơn hai điều kiện.

Cú pháp

if (condition) {
 code được thực thi nếu điều kiện trong này đúng;
} elseif (condition) {
 code được thực thi nếu điều kiện trên sai và điều kiện này đúng;
} else {
 code được thực thi nếu toàn bộ điều kiện trên sai;
}

Ví dụ

Hiển thị "Have a good morning!" nếu thời gian hiện tại < 10, và "Have a good day!" nếu thời gian hiện tại < 20. Trường hợp else tức là rơi vào trường hợp còn lại sẽ hiển thị "Have a good night!":

<?php
$t = date("H");

if ($t < "10") {
 echo "Have a good morning!";
} elseif ($t < "20") {
 echo "Have a good day!";
} else {
 echo "Have a good night!";
}
?>PHP switch

Câu lệnh switch sẽ được giải thích trong bài tiếp theo.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!