IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP PHP Include Files

PHP Include Files

by GokiSoft.Com - 18:35 06/12/2020 3,708 Lượt Xem

include (hoặc require) lấy tất cả text/code tồn tại trong file được include và sao chép nó vào file khác.

Include file rất hữu dụng khi bạn muốn include file PHP, HTML, hoặc text vào nhiều trang khác nhau của website.


PHP include và require

Bạn có thể include hoặc require 1 file PHP vào 1 file PHP khác (trước khi server thực thi).

So sánh giữa require và include:

  • require sẽ trình một fatal error (E_COMPILE_ERROR) và dừng câu lệnh
  • include chỉ trình một warning (E_WARNING) và tiếp tục chạy lệnh

Vì vậy, nếu bạn muốn quá trình thực thi tiếp tục và hiển thị cho người dùng, ngay cả khi tệp include bị thiếu, hãy sử dụng câu lệnh include. Mặt khác, trong trường hợp mã hóa FrameWork, CMS hoặc ứng dụng PHP phức tạp, hãy luôn sử dụng câu lệnh require để đưa key file vào quy trình thực thi. Điều này sẽ giúp tránh ảnh hưởng đến tính bảo mật và tính toàn vẹn của ứng dụng của bạn, đề phòng trường hợp vô tình thiếu một key file.

Include file rất tiện -> bạn có thể include một file dùng chung cho tất cả các file khác. Ví dụ bạn tạo header, footer, hoặc menu file cho tất cả trang web (Đương nhiên chúng giống nhau trên mọi trang). Vì vậy, khi header cần cập nhật, bạn chỉ cần vào file header sửa mà không phải sửa từng file một.

Cú pháp

include 'filename';

or

require 'filename';Ví dụ về PHP include

Ví dụ 1

Ví dụ chúng ta có 1 file footer tên "footer.php", như sau:

<?php
echo "<p>Copyright &copy; 1999-" . date("Y") . " W3Schools.com</p>";
?>

Để include footer vào một file, sử dụng include:

Ví dụ

<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<p>Some text.</p>
<p>Some more text.</p>
<?php include 'footer.php';?>

</body>
</html>
Ví dụ 2

Giả sử ta có file menu tên "menu.php":

<?php
echo '<a href="/default.asp">Home</a> -
<a href="/html/default.asp">HTML Tutorial</a> -
<a href="/css/default.asp">CSS Tutorial</a> -
<a href="/js/default.asp">JavaScript Tutorial</a> -
<a href="default.asp">PHP Tutorial</a>';
?>


Tất cả các trang của 1 Web site nên sử dụng chung menu file. Đây là cách để nhúng menu (Ta sử dụng thẻ <div> để menu dễ được chỉnh sửa thông qua CSS):

Ví dụ

<html>
<body>

<div class="menu">
<?php include 'menu.php';?>
</div>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<p>Some text.</p>
<p>Some more text.</p>

</body>
</html>Ví dụ 3

Giả sử ta có file "vars.php", với một số biến sau:

<?php
$color='red';
$car='BMW';
?>


Sau đó, nếu ta include file "vars.php", các biến sẽ được sử dụng ở các file khác mà được nhúng:

Ví dụ

<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<?php include 'vars.php';
echo "I have a $color $car.";
?>

</body>
</html>PHP include vs. require

Lệnh require cũng được sử dụng để nhúng một file vào các file khác.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa include và require; khi một file được nhúng với lệnh include và PHP không tìm thấy nó, tập lệnh sẽ tiếp tục được thực thi:

Ví dụ

<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<?php include 'noFileExists.php';
echo "I have a $color $car.";
?>

</body>
</html>


Nếu chúng ta làm cùng một ví dụ bằng cách sử dụng require, câu lệnh echo sẽ không được thực thi vì quá trình thực thi tập lệnh sẽ chết sau khi lệnh require trả về một fatal error:

Ví dụ

<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<?php require 'noFileExists.php';
echo "I have a $color $car.";
?>

</body>
</html>


Sử dụng require khi tệp được ứng dụng yêu cầu.

Sử dụng include khi tệp được ứng dụng yêu khi tệp không được yêu cầu và ứng dụng sẽ vẫn chạy khi không tìm thấy tệp.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!