IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:09 24/11/2021 8,783 Lượt Xem

Sử dụng bằng 3 cách cho bài sau : sử dụng while, do .. while, for

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n
Bài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 17:12 14/09/2020#include "bits/stdc++.h"

//BAI 1

int main() {

	int s1 = 0, s2 = 0, s3 = 0;
	
	int n;
	printf("Nhap n: "); scanf("%d", &n);
	
	int n1 = n, n2 = n;
	
	//Cach 1:
	for (int i = 0; i <= n; i++) s1 += i;
	
	//Cach 2:
	while (n1 > 0) s2 += n1, n1--;
	
	//Cach 3: 
	do s3 += n2;
	while(--n2);
	
	printf("s = %d, s1 = %d, s2 = %d", s1, s2, s3);

}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:10 14/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int S = 0;
	int i = 1;
	int n;
	
	printf("\nNhap n =");
	scanf("%d", &n);
	do {
		S = S + i;
		i = i + 1;
		
	} while(i<=n);
	printf("\n%d", S);
	

	
	

	return 0;
}


Nguyên Phấn Đông [community]

Ngày viết: 17:08 14/09/2020#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
	float s=0, c=0, n;
	printf("\nBai 2:");
	printf("\nNhap n: "); scanf("%f",&n);

	printf("\n======== Cach1:");
	while (c <= n ){
	
		s= s +c*c;
		c++;	
	}
	printf("\nS(n)= %f",s);
	printf("\n======== Cach2:");
	s=0; 
	c=0;
	do{
		s+=c*c;
		c++;
		
	}while(c<= (n) );
	printf("\nS(n)= %f",s);
	printf("\n======== Cach3:");
  s=0;
	for (int d=0; d <= n; d++){
		
  s+=d*d;
	}
	printf("\nS(n)= %f",s);


	return 0;
}#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
	float s=0, c=1, n;
	printf("\nBai 3:");
	printf("\nNhap n: "); scanf("%f",&n);

	printf("\n======== Cach1:");
	while (c <= n ){
		s+=1/c;
		c++;
	}
	printf("\nS(n)= %f",s);
	printf("\n======== Cach2:");
	s=0; 
	c=1;
	do{
		s+=1/c;
		c++;
	}while(c<= (n) );
	printf("\nS(n)= %f",s);
	printf("\n======== Cach3:");
  s=0;
	for (float d=1; d <= n; d++){
		
  s+=1/d;
	}
	printf("\nS(n)= %f",s);


	return 0;
}#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
	float s=0, c=1, n, e;
	printf("\nBai 4:");
	printf("\nNhap n: "); scanf("%f",&n);

	printf("\n======== Cach1:");
	while (c <= n ){
		e= 2*c;
		s+=1/e;
		c++;
	}
	printf("\nS(n)= %f",s);
	printf("\n======== Cach2:");
	s=0; 
	c=1;

	do{
		e= 2*c;
		s+= 1/e;
		c++;
	}while(c<= n );
	printf("\nS(n)= %f",s);
	printf("\n======== Cach3:");
  s=0;
  e=0;
	for (int d=1; d <= n; d++){
	e=d*2;
  s+=1/e;
	}
	printf("\nS(n)= %f",s);


	return 0;
}


Nguyên Phấn Đông [community]

Ngày viết: 17:07 14/09/2020#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
	float s=0, c=0, n;
	printf("\nBai 1:");
	printf("\nNhap n: "); scanf("%f",&n);

	printf("\n======== Cach1:");
	while (c <= n ){
		s+=c;
		c++;
	}
	printf("\nS(n)= %f",s);
	printf("\n======== Cach2:");
	s=0; 
	c=0;
	do{
		s+=c;
		c++;
	}while(c<= (n) );
	printf("\nS(n)= %f",s);
	printf("\n======== Cach3:");
  s=0;
	for (int d=0; d <= n; d++){
		
  s+=d;
	}
	printf("\nS(n)= %f",s);


	return 0;
}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 16:46 14/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float i,n,tong;
	tong = 0;
	i = 1;
	printf("Nhap n = ");
	scanf("%f", &n);
//===========================Cach 1
	for(i=1;i<=n;i++) {
		tong = tong +1/i;
	}
	printf("Sn = %f", tong);
	
//===========================Cach 2
	while (i<=n) {
		tong = tong +1/i;
		i++;
	}
	printf("Sn = %f", tong);
	
//===========================Cach 3
	do {
		tong = tong +1/i;
		i++;
	} while (i<=n);
	printf("Sn = %f", tong);
	
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!