By GokiSoft.com| 19:43 31/07/2020|
Web Component Development (SERVJSP)

Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet

Tạo một trang đăng ký tài khoản người dùng yêu cầu

- Servlet: RegisterServlet

- Route: /dang-ky-tai-khoan.jsp

- Trường dữ liệu cần quản lý : username, học tên, mật khẩu, tuổi, địa chỉ.

Khi người dùng click Register trong trang đăng ký thì nhảy sang trang login yêu cầu như sau

- Servlet : LoginServlet

- Route: /dang-nhap.jsp

- Form gồm các trường sau: username, mật khẩu

- Khi người dùng click vào Login thì thực hiển kiểm tra điều kiện sau. Thông tin đăng nhập có khớp vs thông tin đăng ký không

Nếu khớp: Nhẩy sang trang welcome

Yêu cầu

Servlet: WelcomeServlet

Route: xin-chao.jsp

Trang JSP: welcome.jsp => Hiển thị thông tin người dùng ra

Yêu cầu bài tập: Lưu toàn bộ thông tin đăng ký vào session.

Lưu tất cả thông tin đã từng đăng ký (lịch sử tài khoản đăng ký vào session)

VIết 1 trang hiển thị lịch sử tài khoản đăng ký

Servlet: HistoryServlet

Route: lich-su-dang-ky.jsp

Trang jsp: history.jsp

Tags:

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó