IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet
× 1) Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet 2. Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet 3) Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet 4) Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet 5) Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet 6) Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet 7) Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet

Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 19:43 31/07/2020 1,119 Lượt Xem

Tạo một trang đăng ký tài khoản người dùng yêu cầu

- Servlet: RegisterServlet

- Route: /dang-ky-tai-khoan.jsp

- Trường dữ liệu cần quản lý : username, học tên, mật khẩu, tuổi, địa chỉ.

Khi người dùng click Register trong trang đăng ký thì nhảy sang trang login yêu cầu như sau

- Servlet : LoginServlet

- Route: /dang-nhap.jsp

- Form gồm các trường sau: username, mật khẩu

- Khi người dùng click vào Login thì thực hiển kiểm tra điều kiện sau. Thông tin đăng nhập có khớp vs thông tin đăng ký không

Nếu khớp: Nhẩy sang trang welcome

Yêu cầu

Servlet: WelcomeServlet

Route: xin-chao.jsp

Trang JSP: welcome.jsp => Hiển thị thông tin người dùng ra

Yêu cầu bài tập: Lưu toàn bộ thông tin đăng ký vào session.

Lưu tất cả thông tin đã từng đăng ký (lịch sử tài khoản đăng ký vào session)

VIết 1 trang hiển thị lịch sử tài khoản đăng ký

Servlet: HistoryServlet

Route: lich-su-dang-ky.jsp

Trang jsp: history.jsp

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!