IMG-LOGO
× Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - viết flow đăng nhập - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình JSP Servlet Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet Thiết kế web tin tức - lập trình JSP/Servlet Dự án quản lý sinh viên + CSDL - Database SQL Server - MySQL - Lập trình JSP/Servlet Bài tập quản lý sản phẩm sử dụng Session, JSTL, JavaBean trong lập trình JSP/Servlet Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Tra cứu thông tin cá nhân - lập trình Java Web - JSP/Servlet Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet
Trang Chủ Web Component Development (SERVJSP) Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet

Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet

by GokiSoft.com - 19:43 31/07/2020 3,365 Lượt Xem

Tạo một trang đăng ký tài khoản người dùng yêu cầu

- Servlet: RegisterServlet

- Route: /dang-ky-tai-khoan.jsp

- Trường dữ liệu cần quản lý : username, học tên, mật khẩu, tuổi, địa chỉ.

Khi người dùng click Register trong trang đăng ký thì nhảy sang trang login yêu cầu như sau

- Servlet : LoginServlet

- Route: /dang-nhap.jsp

- Form gồm các trường sau: username, mật khẩu

- Khi người dùng click vào Login thì thực hiển kiểm tra điều kiện sau. Thông tin đăng nhập có khớp vs thông tin đăng ký không

Nếu khớp: Nhẩy sang trang welcome

Yêu cầu

Servlet: WelcomeServlet

Route: xin-chao.jsp

Trang JSP: welcome.jsp => Hiển thị thông tin người dùng ra

Yêu cầu bài tập: Lưu toàn bộ thông tin đăng ký vào session.

Lưu tất cả thông tin đã từng đăng ký (lịch sử tài khoản đăng ký vào session)

VIết 1 trang hiển thị lịch sử tài khoản đăng ký

Servlet: HistoryServlet

Route: lich-su-dang-ky.jsp

Trang jsp: history.jsp

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!