By GokiSoft.com| 09:00 14/11/2020|
Web Component Development (SERVJSP)

Bài tập - viết flow đăng nhập - Lập trình JSP/Servlet

Yêu cầu:

Tạo 1 trang login theo yêu cầu dưới đây

- Tạo servlet đặt tên: LoginServlet

- Tạo route: /dang-nhap

- Trang jsp: login.jsp

Gồm 2 trường email và password và button login

Khi người dùng click vào button login => đẩy dữ liệu lên Servlet theo method POST

Kiểm tra nếu email trùng với email của a/c và password = "123" hiển thị trang welcome.jsp

nếu sai thì giữ nguyên trang login.jsp và thông báo lỗi

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó