IMG-LOGO
× Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - viết flow đăng nhập - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình JSP Servlet Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet Thiết kế web tin tức - lập trình JSP/Servlet Dự án quản lý sinh viên + CSDL - Database SQL Server - MySQL - Lập trình JSP/Servlet Bài tập quản lý sản phẩm sử dụng Session, JSTL, JavaBean trong lập trình JSP/Servlet Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Tra cứu thông tin cá nhân - lập trình Java Web - JSP/Servlet Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet
Trang Chủ Web Component Development (SERVJSP) Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet

Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet

by GokiSoft.com - 10:47 14/11/2020 2,699 Lượt Xem

- Yêu cầu tạo dự án JSP/Servlet

- Tạo lần lượt các route sau

1. /danh-sach-sinh-vien => Gọi tới Servlet đặt tên là StudentServlet => Fake dữ liệu và hiển thị dữ liệu bằng trang jsp -> student.jsp

2./nhap-thong-tin-sinh-vien => Thiết kế 1 form nhập thông tin sinh viên gồm (tên, giới tính, mã sinh viên) -> gọi Servlet đặt tên InputStudentServlet => gọi jsp => input.jsp

3. Sau khi người dùng click vào register button từ form trong mục 2) -> Dữ liệu đẩy lên theo method : POST => gửi tới Servlet đặt tên là DataStudentServlet => Lấy thông tin sinh viên => hiển thị trên trạng view.jsp

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!