IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet
× 1. Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet 2) Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet 3) Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet 4) Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet 5) Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet 6) Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet 7) Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet

Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 19:32 27/07/2020 1,129 Lượt Xem

- Yêu cầu tạo dự án JSP/Servlet

- Tạo lần lượt các route sau

1. /danh-sach-sinh-vien.html => Gọi tới Servlet đặt tên là StudentServlet => Fake dữ liệu và hiển thị dữ liệu bằng trang jsp -> student.jsp

2./nhap-thong-tin-sinh-vien.html => Thiết kế 1 form nhập thông tin sinh viên gồm (tên, giới tính, mã sinh viên) -> gọi Servlet đặt tên InputStudentServlet => gọi jsp => input.jsp

3. Sau khi người dùng click vào register button từ form trong mục 2) -> Dữ liệu đẩy lên theo method : POST => gửi tới Servlet đặt tên là DataStudentServlet => Lấy thông tin sinh viên => hiển thị trên trạng view.jsp

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!