IMG-LOGO
× Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - viết flow đăng nhập - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình JSP Servlet Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet Thiết kế web tin tức - lập trình JSP/Servlet Dự án quản lý sinh viên + CSDL - Database SQL Server - MySQL - Lập trình JSP/Servlet Bài tập quản lý sản phẩm sử dụng Session, JSTL, JavaBean trong lập trình JSP/Servlet Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Tra cứu thông tin cá nhân - lập trình Java Web - JSP/Servlet Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet
Trang Chủ Web Component Development (SERVJSP) Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet

Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet

by GokiSoft.com - 10:07 04/10/2021 4,131 Lượt Xem

- Tạo CSDL đặt tên là : bookmanagement gồm các bảng sau

Bảng Author gồm các trường : Tên tác giả, nickname, địa chỉ

Bảng Book gồm các trường : mã sách, tên sách, giá bán, nickname (foreign key với column nickname ở bảng Author)

Yêu cầu

- Fake dữ liệu Author => gồm 3 bản ghi

- Tạo page thêm sửa, xoá, hiển thị danh sách sách. 

Chú ý: Mục nhập tác giả là select option => cho phép chọn tác giả đã tồn tại trong database


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!