By GokiSoft.com| 10:07 04/10/2021|
Web Component Development (SERVJSP)

Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet

- Tạo CSDL đặt tên là : bookmanagement gồm các bảng sau

Bảng Author gồm các trường : Tên tác giả, nickname, địa chỉ

Bảng Book gồm các trường : mã sách, tên sách, giá bán, nickname (foreign key với column nickname ở bảng Author)

Yêu cầu

- Fake dữ liệu Author => gồm 3 bản ghi

- Tạo page thêm sửa, xoá, hiển thị danh sách sách. 

Chú ý: Mục nhập tác giả là select option => cho phép chọn tác giả đã tồn tại trong database


Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó