By GokiSoft.com| 19:01 17/08/2020|
JSP Servlet

Bài tập quản lý sản phẩm sử dụng Session, JSTL, JavaBean trong lập trình JSP/Servlet

Yêu cầu phát triển các chức năng trên.

Guide:

- Tạo 1 javabean : Product -> Tên SP, Danh mục, giá, mô tả

- Lưu thông tin danh sách sản phẩm vào session

- Sử dụng jstl để hiển thị dữ liệu

Tags:Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó