By GokiSoft.com| 18:58 17/08/2020|
Web Component Development (SERVJSP)

Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet

Tạo lớp JavaBean Student gồm các thuộc tính sau : rollno, fullname, gender, email, address

Tạo 1 servlet đặt tên là StudentServlet vs URL là danh-sach-sinh-vien.

Tạo mảng dữ liệu sinh viên trong StudentServlet -> thực hiện gửi dữ liệu sang trang studentlist.jsp để hiển thị như hình sau.

Sử dụng Expression Language/JSTL thực hiện hiển thị giao diện sau

Tags:

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó