By GokiSoft.com| 10:58 14/11/2020|
Web Component Development (SERVJSP)

Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet


Yêu cầu thiết kế máy tính online gồm các chức năng chính +, -, *, /, %

Yêu cầu xử lý tính toán kết quả trên servlet

Tạo trang calculator page như sau

- Route : /calculator

- Servlet : CalculatorServlet

- JSP : calculator.jsp

Thực hiện toàn bộ chức năng trên.

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó