By GokiSoft.com| 21:01 10/08/2020|
Web Component Development (SERVJSP)

Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet

Phần 1. Thiết kế 1 landing page giới thiệu bản thân. Yêu cầu chia web thành 3 mục

    - Header

    - Content

    - Footer

Trang landing_page.jsp sẽ bao gồm 3 pages trên. Tìm hiểu tag include trong JSP để xử dụng

Phần 2. Mô tả các đôi tượng mặc định trong JSP và tạo 1 ví dụ căn bản về cách sử dụng của từng loại

Tags:

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó