IMG-LOGO
× Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - viết flow đăng nhập - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình JSP Servlet Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet Thiết kế web tin tức - lập trình JSP/Servlet Dự án quản lý sinh viên + CSDL - Database SQL Server - MySQL - Lập trình JSP/Servlet Bài tập quản lý sản phẩm sử dụng Session, JSTL, JavaBean trong lập trình JSP/Servlet Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Tra cứu thông tin cá nhân - lập trình Java Web - JSP/Servlet Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet
Trang Chủ Web Component Development (SERVJSP) Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet

Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet

by GokiSoft.com - 19:28 10/08/2020 2,198 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx +c = 0

Yêu cầu:

Tạo Servlet : PTB2Servlet

Route: giai-phuong-trinh-bac-2

JSP Page: index.jsp

JSP page => tạo 1 form nhập các giá trị của a, b, c => Khi người dùng click vào tính toán => gửi yêu cầu lên server. Thực hiện tính toán và in kết quả ra màn hình

Yêu cầu lưu lại lịch xử tính toán : Hiển thị lịch xử đó trên trang index.jsp

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!