IMG-LOGO
× Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - viết flow đăng nhập - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình JSP Servlet Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet Thiết kế web tin tức - lập trình JSP/Servlet Dự án quản lý sinh viên + CSDL - Database SQL Server - MySQL - Lập trình JSP/Servlet Bài tập quản lý sản phẩm sử dụng Session, JSTL, JavaBean trong lập trình JSP/Servlet Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Tra cứu thông tin cá nhân - lập trình Java Web - JSP/Servlet Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet
Trang Chủ Web Component Development (SERVJSP) Thiết kế web tin tức - lập trình JSP/Servlet

Thiết kế web tin tức - lập trình JSP/Servlet

by GokiSoft.com - 22:45 21/08/2020 2,474 Lượt Xem

Thiết kế CSDL đặt tên là QuanLyTinTuc gồm 1 table với các column như sau

  1. id -> trường khóa chính tự tăng
  2. tiêu đề
  3. thumbnail -> hình ảnh của tin tức (kiểu dữ liệu varchar(255) - lưu url hình ảnh)
  4. nội dung
  5. ngày tạo

Yêu cầu

1. Thiết kế form nhập thông tin tin tức 

2. Hiển thị danh sách tin tức 

3. Xem chi tiết từng tin tức

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!