By GokiSoft.com| 19:43 26/09/2020|
JSP Servlet

Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet

Xây dựng trang web sau

Yêu cầu :

Tạo form nhập thông tin như hình trên. Khi người dùng click vào Add Product thì thêm sản phẩm đó vào session hoặc cookie

Thực hiện hiển thị toàn bộ sản phẩm đã lưu trong session hoặc cookie ra hình như trên.

Hoàn thiền các chức năng sửa và xóa sản phẩm


Yêu cầu Servlet

Lưu toàn bộ thông tin sản phẩm vào session hoặc cookie

Tags:Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó