By GokiSoft.com| 09:06 13/08/2020|
JSP Servlet

Bài tập - Tra cứu thông tin cá nhân - lập trình Java Web - JSP/Servlet

 Yêu cầu:

- Thông tin cá nhân gồm các trường: CMTND, họ tên, địa chỉ, sđt, email, ngày sinh

- Tạo 1 page thong-tin.jsp (Chỉ sử dụng jsp) => Gồm các phần sau

1. Mục tìm kiếm : gồm form chứa 1 input search (nhập CMTND hoặc email hoặc sđt)

2. Mục hiển thị thông tin tìm kiếm => hiển thị vào 1 table

Thực hiện : Tách page thành các phần : search.jsp và data.jsp => và hiển thị trong trang thong-tin.jsp


Tags:Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó