IMG-LOGO
× Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - viết flow đăng nhập - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình JSP Servlet Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet Thiết kế web tin tức - lập trình JSP/Servlet Dự án quản lý sinh viên + CSDL - Database SQL Server - MySQL - Lập trình JSP/Servlet Bài tập quản lý sản phẩm sử dụng Session, JSTL, JavaBean trong lập trình JSP/Servlet Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Tra cứu thông tin cá nhân - lập trình Java Web - JSP/Servlet Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet
Trang Chủ Web Component Development (SERVJSP) Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình JSP Servlet

Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình JSP Servlet

by GokiSoft.com - 23:00 26/08/2020 4,148 Lượt Xem

Thiết kế hệ database gồm các bảng sau

- Danh mục sản phẩm gồm các trường : id, tên danh mục

- Sản phẩm gồm các trường : id, id danh mục, tiêu đề, thumbnail, nội dung

- Đơn hàng gồm : id, ngày tạo, tên khách hàng, sđt khách hàng, địa chỉ, tổng tiền

- Chi tiết đơn hàng : id, id đơn hàng, id sản phẩm, số lượng, tổng tiền, giá

Yêu cầu

- Tạo page thêm/sửa/xoá sản phẩm

-  Nhập tự động 5 danh mục sp (bằng bất kỳ cách nào bạn biết)

- Thiết kế luồng mua hàng.

- Quản lý đơn hàng.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!