IMG-LOGO
× Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - viết flow đăng nhập - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình JSP Servlet Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet Thiết kế web tin tức - lập trình JSP/Servlet Dự án quản lý sinh viên + CSDL - Database SQL Server - MySQL - Lập trình JSP/Servlet Bài tập quản lý sản phẩm sử dụng Session, JSTL, JavaBean trong lập trình JSP/Servlet Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Tra cứu thông tin cá nhân - lập trình Java Web - JSP/Servlet Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet
Trang Chủ Web Component Development (SERVJSP) Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet

Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet

by GokiSoft.com - 19:06 26/08/2020 2,459 Lượt Xem

Thiết kế trang web sau đây


Yêu cầu : Tạo 1 bảng product gồm các thuộc tính : tên, giá, thumbnail, mô tả

Tạo 1 servlet  gồm 1 form cho phép nhập số sản phẩm cần sinh tự động => Khi click vào button đó thì thực hiện sinh tự động n sản phẩm.

Viết 1 trang hiển thị danh sách sản phẩm, và thực hiện phân trang cho web. Mỗi trang gồm 12 sản phẩm.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!