By GokiSoft.com| 19:06 26/08/2020|
Web Component Development (SERVJSP)

Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet

Thiết kế trang web sau đây


Yêu cầu : Tạo 1 bảng product gồm các thuộc tính : tên, giá, thumbnail, mô tả

Tạo 1 servlet  gồm 1 form cho phép nhập số sản phẩm cần sinh tự động => Khi click vào button đó thì thực hiện sinh tự động n sản phẩm.

Viết 1 trang hiển thị danh sách sản phẩm, và thực hiện phân trang cho web. Mỗi trang gồm 12 sản phẩm.

Tags:

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó