IMG-LOGO
× 01. Event - Khoá Học Lập Trình JQuery BT01. Event example - Khoá Học Lập Trình JQuery
jQuery Ancestors

by GokiSoft.Com - 22:50 25/05/2020 3,489 Lượt Xem

Traversing Up the DOM Tree

Ba phương thức jQuery để traversing up trên DOM tree là:

  • parent()
  • parents()
  • parentsUntil()

jQuery parent()

Phương thức parent() trả về phần tử cha trực tiếp của phần tử được chọn.

Phương thức này chỉ đi lên một cấp duy nhất trên cây DOM.

Ví dụ sau trả về phần tử cha trực tiếp của mỗi phần tử <span>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
  $("span").parent();
});


jQuery parents()

Phương thức parents() trả về tất cả các phần tử tổ tiên (từ cha trở đi) của phần tử được chọn, cho đến thẻ (<html>).

Ví dụ sau đây trả về tổ tiên của tất cả phần tử <span>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
  $("span").parents();
});

Bạn cũng có thể sử dụng một tham số tùy chọn để lọc tìm kiếm tổ tiên.

Ví dụ sau đây trả về tổ tiên của tất cả phần tử <span> mà là phần tử <ul>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
  $("span").parents("ul");
});


jQuery parentsUntil() 

Phương thức parentsUntil() trả về tất cả các phần tử tổ tiên giữa hai đối số đã cho.

Ví dụ sau đây trả về các phần tử tổ tiên giữa phần tử <span> và <div>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
  $("span").parentsUntil("div");
});

Bình luậnĐã sao chép!!!