By GokiSoft.Com| 09:29 19/05/2020|
Tài Liệu JQuery

jQuery Syntax BT1425

Với jQuery, bạn chọn (truy vấn) các phần tử HTML và thực hiện "hành động" trên chúng.


jQuery Syntax (Cú pháp)

Cú pháp jQuery được thiết kế riêng để chọn các phần tử HTML và thực hiện một số hành động trên (các) phần tử.

Cú pháp cơ bản là: $(selector).action()

  • Dấu $ để xác định / truy cập jQuery
  • Phần (selector) để "truy vấn (hoặc tìm)" phần tử HTML
  • Phương thức jQuery action() thực hiện hành động trên phần tử

Ví dụ:

$(this).hide() - ẩn phần tử hiện tại.

$("p").hide() - ẩn tất cả phần tử <p>.

$(".test").hide() - ẩn các phần tử có class="test".

$("#test").hide() - ẩn phần tử có id="test".

jQuery sử dụng cú pháp CSS để chọn phần tử. Bạn sẽ được tìm hiểu thêm về cú pháp chọn trong bài tiếp theo.


Document Ready Event

Bạn có thể nhận thấy tất cả các phương thức jQuery trong các ví dụ đều nằm trong document ready event:

$(document).ready(function(){

  // jQuery methods go here...

});

Nó dùng để ngăn bất kỳ code jQuery nào chạy trước khi tải tài liệu xong (is ready).

Điều này cũng cho phép bạn chạy các code JavaScript trước trong thẻ <head>.

Dưới đây là một số ví dụ về các action có thể không chạy nếu các phương thức được chạy trước khi tài liệu được tải đầy đủ:

  • Cố hide phần tử mà không tồn tại
  • Cố lấy kích thước của hình ảnh chưa được tải

Tip: Bạn có thể dùng document ready envent gói gọn như sau (giống cách trên nhưng gọn hơn):

$(function(){

  // jQuery methods go here...

});

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1425

Bình luận