IMG-LOGO
× 01. Event - Khoá Học Lập Trình JQuery BT01. Event example - Khoá Học Lập Trình JQuery
jQuery Filtering

by GokiSoft.Com - 21:28 27/05/2020 3,404 Lượt Xem

Các phương thức first(), last(), eq(), filter() và not()

Các phương pháp lọc cơ bản nhất là first()last() và eq(), cho phép bạn chọn một phần tử cụ thể dựa trên vị trí của nó trong một nhóm các phần tử.

Các phương pháp lọc khác, như filter() và not() cho phép bạn chọn các phần tử khớp hoặc không khớp với một tiêu chí nhất định.


jQuery first()

Phương thức first() trả về phần tử đầu tiên của các phần tử được chọn.

Ví dụ sau đây chọn phần tử <div> đầu tiên:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
  $("div").first();
});


jQuery last()

Phương thức last() trả về phần tử cuối cùng của các phần tử được chọn.

Ví dụ sau đây chọn phần tử <div> cuối cùng:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
  $("div").last();
});


jQuery eq()

Phương thức eq() trả về một phần tử với index cụ thể của phần tử được chọn.

Index bắt đầu tại 0, vì vậy phần tử đầu tiên sẽ có index = 0 chứ không phải 1. Ví dụ sau đây chọn phần tử <p> thứ hai (index = 1):

Ví dụ

$(document).ready(function(){
  $("p").eq(1);
});


jQuery filter()

Phương thứcfilter() cho phép bạn xác định một tiêu chí. Các phần tử không phù hợp với tiêu chí sẽ bị loại và những phần tử phù hợp sẽ được trả về.

Ví dụ sau trả về tất cả phần tử <p> với class ="intro":

Ví dụ

$(document).ready(function(){
  $("p").filter(".intro");
});


jQuery not()

Phương thức not() trả về tất cả các phần tử không phù hợp với tiêu chí.

Tip: Phương thức not() trái ngược với filter().

Ví dụ sau trả về tất cả phần tử <p> mà class != "intro":

Ví dụ

$(document).ready(function(){
  $("p").not(".intro");
});

Bình luậnĐã sao chép!!!