IMG-LOGO
× 01. Event - Khoá Học Lập Trình JQuery BT01. Event example - Khoá Học Lập Trình JQuery
Trang Chủ Học JQuery jQuery Effects - Fading

jQuery Effects - Fading

by GokiSoft.Com - 20:23 20/05/2020 2,435 Lượt Xem

Các phương thức fading jQuery

Với jQuery bạn có thể fade một phần tử (giống show/hide nhưng thêm hiệu ứng fade).

jQuery có các phương thức fade sau đây:

 • fadeIn()
 • fadeOut()
 • fadeToggle()
 • fadeTo()

jQuery fadeIn()

jQuery fadeIn() được dùng để hiển thị dần một phần tử đang ẩn.

Cú pháp:

$(selector).fadeIn(speed,callback);

Tham số speed chỉ định tốc độ hiding/showing, và có thể lấy các giá trị sau: "slow", "fast", hoặc milliseconds.

Tham số callback là chức năng sẽ được thực thi sau khi hoàn thành quá trình fade.

Ví dụ sau đây cho thấy phương thức fadeIn() với các giá trị tham số khác nhau:

Ví dụ

$("button").click(function(){
 $("#div1").fadeIn();
 $("#div2").fadeIn("slow");
 $("#div3").fadeIn(3000);
});

jQuery fadeOut()

jQuery fadeOut() được dùng để hide dần một phần tử đang hiển thị.

Cú pháp:

$(selector).fadeOut(speed,callback);

Tham số speed chỉ định tốc độ hiding/showing, và có thể lấy các giá trị sau: "slow", "fast", hoặc milliseconds.

Tham số callback là chức năng sẽ được thực thi sau khi hoàn thành quá trình fade.

Ví dụ sau đây cho thấy phương thức fadeOut() với các giá trị tham số khác nhau:

Ví dụ

$("button").click(function(){
 $("#div1").fadeOut();
 $("#div2").fadeOut("slow");
 $("#div3").fadeOut(3000);
});jQuery fadeToggle()

jQuery fadeToggle() toggle giữa trạng thái fadeIn() và fadeOut().

Nếu phần tử đang hide, fadeToggle() sẽ fadeIn().

Nếu phần tử đang show, fadeToggle() sẽ fadeOut().

Cú pháp:

$(selector).fadeToggle(speed,callback);

Tham số speed chỉ định tốc độ hiding/showing, và có thể lấy các giá trị sau: "slow", "fast", hoặc milliseconds.

Tham số callback là chức năng sẽ được thực thi sau khi hoàn thành quá trình fade.

Ví dụ sau đây cho thấy phương thức fadeToggle() với các giá trị tham số khác nhau:

Ví dụ

$("button").click(function(){
 $("#div1").fadeToggle();
 $("#div2").fadeToggle("slow");
 $("#div3").fadeToggle(3000);
});jQuery fadeTo()

jQuery fadeTo() cho phép fade dần đến một độ mờ (opacity) nhất định (giá trị từ 0 đến 1).

Cú pháp:

$(selector).fadeTo(speed,opacity,callback);

Tham số speed chỉ định tốc độ hiding/showing, và có thể lấy các giá trị sau: "slow", "fast", hoặc milliseconds.

Tham số opacity trong fadeTo() chỉ định mờ dần đến độ mờ cho trước (giá trị từ 0 đến 1).

Tham số callback là chức năng sẽ được thực thi sau khi hoàn thành quá trình fade.

Ví dụ sau đây cho thấy phương thức fadeTo() với các giá trị tham số khác nhau:

Ví dụ

$("button").click(function(){
 $("#div1").fadeTo("slow", 0.15);
 $("#div2").fadeTo("slow", 0.4);
 $("#div3").fadeTo("slow", 0.7);
});

Bình luậnĐã sao chép!!!