IMG-LOGO
× 01. Event - Khoá Học Lập Trình JQuery BT01. Event example - Khoá Học Lập Trình JQuery
Trang Chủ Học JQuery jQuery Effects - Hide and Show

jQuery Effects - Hide and Show

by GokiSoft.Com - 19:57 20/05/2020 2,660 Lượt Xem

jQuery hide() and show()

Với jQuery, bạn có thể hide và show phần tử HTML với các phương thức hide() và show():

Ví dụ

$("#hide").click(function(){
  $("p").hide();
});

$("#show").click(function(){
  $("p").show();
});


Cú pháp:

$(selector).hide(speed,callback);

$(selector).show(speed,callback);


Tham số speed chỉ định tốc độ hiding/showing, và có thể lấy các giá trị sau: "slow", "fast", hoặc milliseconds.

Tham số callback là chức năng sẽ được thực thi sau khi phương thức hide() hoặc show() hoàn thành.

Ví dụ sau đây cho thấy tham số speed với hide():

Ví dụ

$("button").click(function(){
  $("p").hide(1000);
});jQuery toggle()

Bạn cũng có thể toggle giữa hide và show một phần tử với phương thức toggle().

Ví dụ

$("button").click(function(){
  $("p").toggle();
});


Cú pháp:

$(selector).toggle(speed,callback);

Tham số speed chỉ định tốc độ hiding/showing, và có thể lấy các giá trị sau: "slow", "fast" hoặc milliseconds.

Tham số callback là chức năng sẽ được thực thi sau khi phương thức toggle() hoàn thành.

Bình luậnĐã sao chép!!!