IMG-LOGO
× 01. Event - Khoá Học Lập Trình JQuery BT01. Event example - Khoá Học Lập Trình JQuery
jQuery Remove

by GokiSoft.Com - 22:34 22/05/2020 3,051 Lượt Xem

Với jQuery, thật dễ dàng để loại bỏ các phần tử HTML hiện có.


Xóa phần tử / nội dung

Để remove các phần tử và nội dung, có hai phương thức jQuery chúng ta sẽ dùng:

  • remove() - Xóa phần tử đã chọn (và các phần tử con của nó)
  • empty() - Xóa các phần tử con khỏi phần tử được chọn

jQuery remove()

Phương thức remove() xóa phần tử đã chọn (và các phần tử con của nó).

Ví dụ

$("#div1").remove();


jQuery empty()

Phương thức empty() xóa các phần tử con khỏi phần tử được chọn.

Ví dụ

$("#div1").empty();


Lọc các phần tử cần loại bỏ

Phương thức remove() chấp nhận một tham số, cho phép bạn lọc các phần tử cần loại bỏ.

Tham số có thể là bất kỳ cú pháp jQuery selector (chọn) nào.

Ví dụ sau đây loại bỏ tất cả phần tử <p> với class="test":

Ví dụ

$("p").remove(".test");

Ví dụ sau đây loại bỏ tất cả các phần tử <p> với class="test" hoặc class="demo":

Ví dụ

$("p").remove(".test, .demo");

Bình luậnĐã sao chép!!!