By GokiSoft.com| 21:17 27/05/2020|
Tài Liệu JQuery

jQuery Siblings

Traversing Sideways in The DOM Tree

Có nhiều phương thức jQuery để di chuyển ngang trong DOM tree:

 • siblings()
 • next()
 • nextAll()
 • nextUntil()
 • prev()
 • prevAll()
 • prevUntil()

jQuery siblings()

Phương thứcsiblings() trả về tất cả các phần tử cạnh phần tử được chọn.

Ví dụ sau đây trả về tất cả các phần tử cạnh <h2>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
 $("h2").siblings();
});

Bạn cũng có thể sử dụng một tham số tùy chọn để lọc tìm kiếm phần tử.

Ví dụ sau đây trả về tất cả các phần tử cạnh <h2> mà là phần tử <p>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
 $("h2").siblings("p");
});


jQuery next()

Phương thứcnext() trả về phần tử tiếp theo của phần tử được chọn..

Ví dụ sau đây trả về phần tử tiếp theo của <h2>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
 $("h2").next();
});


jQuery nextAll()

Phương thức nextAll() trả về tất cả các phần tử tiếp theo của phần tử được chọn.

Ví dụ sau đây trả về tất cả các phần tử tiếp theo của <h2>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
 $("h2").nextAll();
});


jQuery nextUntil()

Phương thức nextUntil() trả về tất cả các phần tử tiếp theo giữa hai đối số đã cho.

Ví dụ sau đây trả về tất cả các phần tử tiếp theo giữa <h2> và <h6>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
 $("h2").nextUntil("h6");
});


jQuery prev(), prevAll() & prevUntil()

Các phương thức prev()prevAll() và prevUntil() hoạt động giống như các phương thức trên nhưng ngược lại: chúng trả lại các phần tử trước đó.Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó