IMG-LOGO
× 01. Event - Khoá Học Lập Trình JQuery BT01. Event example - Khoá Học Lập Trình JQuery
jQuery Siblings

by GokiSoft.Com - 21:17 27/05/2020 2,994 Lượt Xem

Traversing Sideways in The DOM Tree

Có nhiều phương thức jQuery để di chuyển ngang trong DOM tree:

 • siblings()
 • next()
 • nextAll()
 • nextUntil()
 • prev()
 • prevAll()
 • prevUntil()

jQuery siblings()

Phương thứcsiblings() trả về tất cả các phần tử cạnh phần tử được chọn.

Ví dụ sau đây trả về tất cả các phần tử cạnh <h2>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
 $("h2").siblings();
});

Bạn cũng có thể sử dụng một tham số tùy chọn để lọc tìm kiếm phần tử.

Ví dụ sau đây trả về tất cả các phần tử cạnh <h2> mà là phần tử <p>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
 $("h2").siblings("p");
});


jQuery next()

Phương thứcnext() trả về phần tử tiếp theo của phần tử được chọn..

Ví dụ sau đây trả về phần tử tiếp theo của <h2>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
 $("h2").next();
});


jQuery nextAll()

Phương thức nextAll() trả về tất cả các phần tử tiếp theo của phần tử được chọn.

Ví dụ sau đây trả về tất cả các phần tử tiếp theo của <h2>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
 $("h2").nextAll();
});


jQuery nextUntil()

Phương thức nextUntil() trả về tất cả các phần tử tiếp theo giữa hai đối số đã cho.

Ví dụ sau đây trả về tất cả các phần tử tiếp theo giữa <h2> và <h6>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
 $("h2").nextUntil("h6");
});


jQuery prev(), prevAll() & prevUntil()

Các phương thức prev()prevAll() và prevUntil() hoạt động giống như các phương thức trên nhưng ngược lại: chúng trả lại các phần tử trước đó.

Bình luậnĐã sao chép!!!