IMG-LOGO
× 01. Event - Khoá Học Lập Trình JQuery BT01. Event example - Khoá Học Lập Trình JQuery
jQuery css()

by GokiSoft.Com - 17:23 24/05/2020 2,762 Lượt Xem

jQuery css()

Phương thứccss() set hoặc trả về một hoặc nhiều styles cho phần tử được chọn.


Trả về thuộc tính CSS

Để trả về giá trị thuộc tính CSS được chỉ định, hãy sử dụng cú pháp sau:

css("propertyname");

Ví dụ sau đây sẽ trả về giá trị background-color của phần tử "<p>" đầu tiên:

Ví dụ

$("p").css("background-color");


Set thuộc tính CSS

Để set thuộc tính CSS, sử dụng cú pháp sau:

css("propertyname","value");

Ví dụ sau đây sẽ set giá trị background-color cho tất cả các phần tử được chọn:

Ví dụ

$("p").css("background-color", "yellow");


Set nhiều thuộc tính CSS cùng lúc

Để set nhiều thuộc tính CSS cùng lúc, sử dụng cú pháp sau:

css({"propertyname":"value","propertyname":"value",...});

Ví dụ sau đây sẽ set background-color và font-size cho tất cả các phần tử được chọn:

Ví dụ

$("p").css({"background-color": "yellow", "font-size": "200%"});

Bình luậnĐã sao chép!!!