IMG-LOGO
× 01. Event - Khoá Học Lập Trình JQuery BT01. Event example - Khoá Học Lập Trình JQuery
Trang Chủ Học JQuery jQuery Stop Animations

jQuery Stop Animations

by GokiSoft.Com - 22:41 21/05/2020 2,529 Lượt Xem

jQuery stop()

Phương thức stop() được sử dụng để dừng chuyển động hoặc hiệu ứng trước khi kết thúc.

Phương thức stop() hoạt động cho tất cả các hiệu ứng trong jQuery, bao gồm cả slide, fade và custom animations.

Cú pháp:

$(selector).stop(stopAll,goToEnd);

Tham số stopAll chỉ định xem hàng đợi animate có nên được xóa hay không. Mặc định là false, nghĩa là chỉ phần tử đang animate hiện tại thì mới dừng, cho phép bất kỳ chuyển động nào trong hàng đợi được thực hiện sau đó.

Tham số goToEnd chỉ định có hoàn thành chuyển động hiện tại ngay lập tức hay không. Mặc định là false.

Vì thế, theo mặc định, phương thức stop() làm chuyển động hiện tại đang được thực hiện trên phần tử được chọn dừng ngay lập tức.

Ví dụ sau đây cho thấy phương thức stop(), không có tham số:

Ví dụ

$("#stop").click(function(){
  $("#panel").stop();
});

Bình luậnĐã sao chép!!!