By GokiSoft.Com| 20:55 27/05/2020|
Tài Liệu JQuery

jQuery Descendants

Traversing Down the DOM Tree

Hai phương thức jQuery để traversing down trên DOM tree là:

  • children()
  • find()

jQuery children()

Phương thức children() trả về tất cả phần tử con trực tiếp của phần tử đã chọn.

Phương thức này chỉ đi xuống một cấp trong DOM tree.

Ví dụ sau đây trả về tất cả các phần tử là con trực tiếp của mỗi phần tử <div>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
  $("div").children();
});

Bạn cũng có thể sử dụng một tham số tùy chọn để lọc tìm kiếm cho phần tử con.

Ví dụ sau trả về tất cả phần tử <p> với class="first", là các phần tử con trực tiếp của <div>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
  $("div").children("p.first");
});


jQuery find()

Phương thức find() trả về các phần tử con của phần tử được chọn, tất cả các đường xuống đến phần tử con cuối cùng.

Ví dụ sau trả về tất cả phần tử <span> là con của <div>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
  $("div").find("span");
});

Ví dụ sau đây trả về tất cả các phần tử con của <div>:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
  $("div").find("*");
});