IMG-LOGO
× 01. Event - Khoá Học Lập Trình JQuery BT01. Event example - Khoá Học Lập Trình JQuery
jQuery Get/Post

by GokiSoft.Com - 21:52 28/05/2020 3,724 Lượt Xem

jQuery - AJAX get() và post()

Phương thức get() và post() được sử dụng để request data từ server với HTTP GET hoặc POST request.


HTTP Request: GET vs. POST

Hai phương thức thường được sử dụng cho request-response giữa client và server là: GET và POST.

 • GET - Requests data từ một resource được chỉ định
 • POST - Submits data đến một resource cụ thể

GET về cơ bản được sử dụng để chỉ nhận (retrieving) data từ server. Note: Phương thức GET có thể trả về dữ liệu được lưu trữ.

POST cũng có thể get data tử server. Tuy nhiên, phương thức POST KHÔNG BAO GIỜ lưu trữ dữ liệu, và thường được sử dụng để gửi dữ liệu cùng với request.


jQuery $.get()

Phương thức $.get() request data từ server với HTTP GET request.

Cú pháp:

$.get(URL,callback);

Tham số URL chỉ định URL bạn muốn yêu cầu.

Tham số callback là tên hàm được thực thi khi request thành công.

Ví dụ sau đây sử dụng phương thức $.get() để lấy data từ một file trên server:

Ví du

$("button").click(function(){
 $.get("demo_test.asp", function(data, status){
  alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
 });
});

Tham số đầu tiên của $.get() là URL để request ("demo_test.asp").

Tham số thứ hai là callback. Tham số callback đầu tiên giữ nội dung của trang được request, và tham số callback thứ hai giữ status request.

Tip: Đây là tập tin ASP ("demo_test.asp"):

<%
response.write("This is some text from an external ASP file.")
%>


jQuery $.post()

Phương thức$.post() request data từ server sử dụng HTTP POST request.

Cú pháp:

$.post(URL,data,callback);

Tham số URL chỉ định URL bạn muốn request.

Tham số data chỉ định dữ liệu để gửi cùng request.

Tham số callback là tên hàm được thực thi khi request thành công.

Ví dụ sau sử dụng phương thức $.post() để gửi dữ liệu cùng request:

Ví dụ

$("button").click(function(){
 $.post("demo_test_post.asp",
 {
  name: "Donald Duck",
  city: "Duckburg"
 },
 function(data, status){
  alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
 });
});

Tham số đầu tiên của $.post() là URL để request ("demo_test_post.asp").

Sau đó ta đưa data vào tham số thứ hai để gửi dữ liệu request (name và city).

Tập lệnh ASP trong "demo_test_post.asp" đọc các tham số, xử lý chúng và trả về kết quả.

Tham số thứ ba là hàm callback. Tham số của callback thứ nhất giữ nội dung của trang được request, và tham số callback thứ hai giữ status request.

Tip: Đây là tập tin ASP ("demo_test_post.asp"):

<%
dim fname,city
fname=Request.Form("name")
city=Request.Form("city")
Response.Write("Dear " & fname & ". ")
Response.Write("Hope you live well in " & city & ".")
%>

Bình luậnĐã sao chép!!!