By GokiSoft.Com| 22:47 21/05/2020|
Tài Liệu JQuery

jQuery Callback Functions BT1453

jQuery Callback Functions

Các câu lệnh JavaScript được thực thi theo từng dòng. Tuy nhiên, với các hiệu ứng, dòng mã tiếp theo có thể được chạy mặc dù hiệu ứng chưa kết thúc. Điều này có thể gây ra lỗi.

Để ngăn chặn điều này, bạn có thể tạo một chức năng callback.

Một hàm callback được thực hiện sau khi hiệu ứng hiện tại kết thúc.

Cú pháp điển hình: $(selector).hide(speed,callback);

Sau đây là các ví dụ

Ví dụ dưới đây có một tham số là hàm callback sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành hiệu ứng hide:

Ví dụ với Callback

$("button").click(function(){
  $("p").hide("slow", function(){
    alert("The paragraph is now hidden");
  });
});

Ví dụ dưới đây không có tham số callbackvà alert box sẽ xuất hiện trước khi hoàn thành hiệu ứng hide:

Ví dụ không có Callback

$("button").click(function(){
  $("p").hide(1000);
  alert("The paragraph is now hidden");
});

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1453

Bình luận