By GokiSoft.com| 20:07 18/05/2020|
Tài Liệu JQuery

jQuery Warm Up

Add jQuery vào website của bạn

Có một số cách để bắt đầu sử dụng jQuery trên trang web của bạn. Bạn có thể:

  • Download thư viện jQuery từ trang web jQuery.com
  • Nhúng link CDN của jQuery

Downloading jQuery

Hai phiên bản jQuery có sẵn để tải xuống:

  • Production version - dùng trực tiếp cho trang web của bạn vì nó đã được thu nhỏ và nén (minified)
  • Development version - đây là bản dành cho nhà phát triển nên có thể xem được code js tường minh (unminified)

Cả hai phiên bản đều có thể tải xuống từ jQuery.com.

Thư viện jQuery là một file JavaScript, bạn cần nhúng nó trong thẻ <head> như sau (Trường hợp nhúng này yêu cầu bạn đã tải file thư viện jQuery về và đặt nó trong cùng thư mục với trang web của bạn):

<head>
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
</head>

jQuery CDN

Nếu bạn không muốn tải xuống thư viện, bạn có thể nhúng link CDN (Content Delivery Network).

Sau đây là ví dụ:

<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
</head>

Một lợi thế lớn của việc sử dụng CDN đó là tăng hiệu suất và độ tin cậy cho trang web của bạn.Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó