By GokiSoft.Com| 19:30 12/10/2020|
Tài Liệu Bootstrap

Bootstrap 4 Button Groups

Button Groups

Bootstrap 4 cho phép bạn nhóm một loạt các button lại với nhau (trên một dòng) trong một nhóm:

Sử dụng thẻ <div> với class .btn-group để tạo button group:

Ví dụ


<div class="btn-group">
 <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Sony</button>
</div>

Tip: Thay vì áp dụng kích thước cho từng button trong một nhóm, sử dụng class .btn-group-lg cho nhóm button lớn hoặc .btn-group-sm cho nhóm button nhỏ:

Large Buttons:

Default Buttons:

Small Buttons:


Ví dụ


<div class="btn-group btn-group-lg">
 <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Sony</button>
</div>


Vertical Button Groups (Nhóm nút dọc)

Sử dụng class .btn-group-vertical để tạo nhóm nút theo chiều dọc:

Ví dụ


<div class="btn-group-vertical">
 <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Sony</button>
</div>


Nesting Button Groups & Dropdown Menus (Nhóm nút lồng nhau - dropdown menu)

Ví dụ


<div class="btn-group">
 <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
 <div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
    Sony
  </button>
  <div class="dropdown-menu">
   <a class="dropdown-item" href="#">Tablet</a>
   <a class="dropdown-item" href="#">Smartphone</a>
  </div>
 </div>
</div>


Split Button Dropdowns (Tách biệt button và dropdown)

Ví dụ


<div class="btn-group">
 <button type="button" class="btn btn-primary">Sony</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle dropdown-toggle-split" data-toggle="dropdown">
  <span class="caret"></span>
 </button>
 <div class="dropdown-menu">
  <a class="dropdown-item" href="#">Tablet</a>
  <a class="dropdown-item" href="#">Smartphone</a>
 </div>
</div>


Vertical Button Group w/ Dropdown (Nhóm button dọc và Dropdown Menu)

Ví dụ


<div class="btn-group-vertical">
 <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
 <div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
    Sony
  </button>
  <div class="dropdown-menu">
   <a class="dropdown-item" href="#">Tablet</a>
   <a class="dropdown-item" href="#">Smartphone</a>
  </div>
 </div>
</div>

Button Groups Side by Side (Nhóm nút cạnh nhau)

Ví dụ


<div class="btn-group">
 <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Sony</button>
</div>

<div class="btn-group">
 <button type="button" class="btn btn-primary">BMW</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Mercedes</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Volvo</button>
</div>