IMG-LOGO
× 01. Hướng dẫn cài đặt bootstrap + jquery - học lập trình bằng bootstrap+ Jquery 02. Học bootstrap qua ví dụ 2- Bootstrap 03. Học bootstrap qua ví dụ 3 - Bootstrap 04. Thao tác lên tags html bằng jquery - Bootstrap 05. Xử lý sự kiện trong jquery (events in jquery) - Bootstrap 06. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 1 07. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 2 08. Hướng dẫn học bootstrap qua ví dụ dự án web đồng hồ - bootstrap
Bootstrap 4 Modal

by GokiSoft.Com - 19:27 12/10/2020 3,469 Lượt Xem

Bootstrap 4 Modal

Modal là một dialog box/popup window được hiển thị trên đầu trang hiện tại:

Ví dụ

<!-- Button to Open the Modal -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
 Open modal
</button>

<!-- The Modal -->
<div class="modal" id="myModal">
 <div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">

   <!-- Modal Header -->
   <div class="modal-header">
    <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
   </div>

   <!-- Modal body -->
   <div class="modal-body">
    Modal body..
   </div>

   <!-- Modal footer -->
   <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
   </div>

  </div>
 </div>
</div>


Add animation

Sử dụng class .fade để add hiệu ứng fade khi mở/đóng modal:

Ví dụ

<!-- Fading modal -->
<div class="modal fade"></div>

<!-- Modal without animation -->
<div class="modal"></div>


Modal Size

Thay đổi kích thước của modal bằng cách thêm class .modal-sm cho small modals, class .modal-lg cho large modals, hoặc class .modal-xl cho extra large modals.

Thêm class liên quan đến modal-size vào cạnh class .modal-dialog trong thẻ div như các ví dụ bên dưới.

Ví dụ

Small Modal

<div class="modal-dialog modal-sm">

Large Modal

<div class="modal-dialog modal-lg">

Extra Large Modal

<div class="modal-dialog modal-xl">

Theo mặc định, các modal thường ở size "medium".


Centered Modal

Canh giữa màn hình cho modal bằng class .modal-dialog-centered:

Ví dụ

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">


Scrolling Modal

Khi bạn có nhiều nội dung bên trong modal, thanh scrollbar sẽ được thêm vào trang. Sau đây là ví dụ sẽ giúp bạn hiểu:

Ví dụ

<!-- Button to Open the Modal -->
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
 </button>

 <!-- The Modal -->
 <div class="modal" id="myModal">
  <div class="modal-dialog">
   <div class="modal-content">
   
    <!-- Modal Header -->
    <div class="modal-header">
     <h1 class="modal-title">Modal Heading</h1>
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button>
    </div>
    
    <!-- Modal body -->
    <div class="modal-body">
     <h3>Some text to enable scrolling..</h3>
     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

     <p>Some text to enable scrolling.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
    </div>
    
    <!-- Modal footer -->
    <div class="modal-footer">
     <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
    
   </div>
  </div>
 </div>

Tuy nhiên, nếu bạn muốn chỉ scroll content bên trong modal thay vì scroll cả trang web, bạn cần add class .modal-dialog-scrollable cạnh class .modal-dialog:

Ví dụ

<div class="modal-dialog modal-dialog-scrollable">

Bình luậnĐã sao chép!!!