By GokiSoft.Com| 19:29 12/10/2020|
Tài Liệu Bootstrap

Bootstrap 4 Navs BT1304

Nav Menus

Nếu bạn muốn tạo một menu ngang đơn giản, add class .nav vào thẻ <ul>, theo đó là loạt class .nav-item cho mỗi thẻ <li> và add class .nav-link cho links:

Ví dụ


<ul class="nav">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>Aligned Nav

Left-aligned nav (default):

Centered nav:

Right-aligned nav:

Add class .justify-content-center để center nav, and class .justify-content-end để right-align nav.

Ví dụ

<!-- Centered nav -->
<ul class="nav justify-content-center">

<!-- Right-aligned nav -->
<ul class="nav justify-content-end">Vertical Nav

Add class .flex-column để tạo vertical nav (nav theo chiều dọc):

Ví dụ

<ul class="nav flex-column">Tabs

Biến nav menu thành các tab điều hướng với class .nav-tabs. Add class .active cho active/current link. Nếu bạn muốn các tab có thể togglable (chuyển đổi qua lại các tab), hãy xem ví dụ dưới cùng.

Ví dụ

<ul class="nav nav-tabs">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>Pills

Biến nav menu thành navigation pills với class .nav-pills. Nếu bạn muốn các pill có thể togglable, hãy xem ví dụ dưới cùng..

Ví dụ

<ul class="nav nav-pills">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>Justified Tabs/pills

Justify tabs/pills với class .nav-justified (chiều rộng bằng nhau):Ví dụ

<ul class="nav nav-pills nav-justified">..</ul>
<ul class="nav nav-tabs nav-justified">..</ul>Pills với Dropdown

Ví dụ

<ul class="nav nav-pills">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Dropdown</a>
  <div class="dropdown-menu">
   <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a>
   <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a>
   <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a>
  </div>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>Tabs với Dropdown

Ví dụ

<ul class="nav nav-tabs">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Dropdown</a>
  <div class="dropdown-menu">
   <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a>
   <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a>
   <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a>
  </div>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
 </li>
</ul>Toggleable / Dynamic TabsHOME

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Để khiến các tab toggleable, add thuộc tính data-toggle="tab" cho mỗi link. Sau đó add class .tab-pane với unique ID cho mỗi tab và bao chúng bên trong <div> với class .tab-content.

Nếu bạn muốn các tab fade in hay out khi click vào chúng, add thêm class .fade vào cạnh .tab-pane:

Ví dụ

<!-- Nav tabs -->
<ul class="nav nav-tabs">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" data-toggle="tab" href="#home">Home</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="tab" href="#menu1">Menu 1</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="tab" href="#menu2">Menu 2</a>
 </li>
</ul>

<!-- Tab panes -->
<div class="tab-content">
 <div class="tab-pane container active" id="home">...</div>
 <div class="tab-pane container fade" id="menu1">...</div>
 <div class="tab-pane container fade" id="menu2">...</div>
</div>Toggleable / Dynamic Pills

HOME

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Code tương tự áp dụng cho pills; chỉ thay đổi data-toggle thành data-toggle="pill":

Ví dụ

<!-- Nav pills -->
<ul class="nav nav-pills">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" data-toggle="pill" href="#home">Home</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="pill" href="#menu1">Menu 1</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" data-toggle="pill" href="#menu2">Menu 2</a>
 </li>
</ul>

<!-- Tab panes -->
<div class="tab-content">
 <div class="tab-pane container active" id="home">...</div>
 <div class="tab-pane container fade" id="menu1">...</div>
 <div class="tab-pane container fade" id="menu2">...</div>
</div>

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1304

Bình luận