By GokiSoft.Com| 19:29 12/10/2020|
Tài Liệu Bootstrap

Bootstrap 4 Pagination BT1275

Basic Pagination

Nếu website của bạn cần các nút phân trang, bạn sẽ sử dụng pagination của bootstrap 4 như sau:

Để tạo pagination, add class .pagination vào thẻ <ul>. Sau đó add .page-item vào từng thẻ <li> và .page-link vào từng link trong thẻ <li>:

Ví dụ


<ul class="pagination">
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>


Active State

Class .active dùng để "highlight" trang hiện tại:

Ví dụ


<ul class="pagination">
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
 <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>


Disabled State

Class .disabled dùng để disable link (VD nút previous không ấn được):

Ví dụ


<ul class="pagination">
 <li class="page-item disabled"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>


Pagination Sizing

Pagination có thể to nhỏ tùy ý muốn của bạn:

Add class .pagination-lg để phóng to còn .pagination-sm để thu nhỏ:

Ví dụ


<ul class="pagination pagination-lg">
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>

<ul class="pagination pagination-sm">
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>


Pagination Alignment

Bạn hãy sử dụng các class .justify-* như trong ví dụ dưới đây để căn trái phải hoặc giữa cho pagination:

Ví dụ


<!-- Default (left-aligned) -->
<ul class="pagination" style="margin:20px 0">
 <li class="page-item">...</li>
</ul>

<!-- Center-aligned -->
<ul class="pagination justify-content-center" style="margin:20px 0">
 <li class="page-item">...</li>
</ul>

<!-- Right-aligned -->
<ul class="pagination justify-content-end" style="margin:20px 0">
 <li class="page-item">...</li>
</ul>


Breadcrumbs

Một hình thức khác của pagination, nó được gọi là breadcrumbs:

Ví dụ


<ul class="breadcrumb">
 <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Photos</a></li>
 <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Summer 2017</a></li>
 <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Italy</a></li>
 <li class="breadcrumb-item active">Rome</li>
</ul>

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1275