IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bootstrap 4 - Form đăng ký tài khoản người dùng
× 1) Bootstrap 4 - Giới Thiệu 2) Bootstrap 4 Containers 3) Bootstrap 4 Grids 4) Bootstrap 4 Text/Typography 5) Bootstrap 4 Colors 6) Bootstrap 4 Tables 7) Bootstrap 4 Images 8) Bootstrap 4 Jumbotron 9) Bootstrap 4 Alerts 10) Bootstrap 4 Buttons 11) Bootstrap 4 Button Groups 12) Bootstrap 4 Badges 13) Bootstrap 4 Progress Bars 14) Bootstrap 4 Spinners 15) Bootstrap 4 Pagination 16) Bootstrap 4 List Groups 17) Bootstrap 4 Cards 18) Bootstrap 4 Dropdowns 19) Bootstrap 4 Collapse 20) Bootstrap 4 Navs 21) Bootstrap 4 Navigation Bar 22) Bootstrap 4 Forms 23) Bootstrap 4 Form Inputs 24) Bootstrap 4 Inputs Group 25) Bootstrap 4 Custom Forms 26) Bootstrap 4 Carousel 27) Bootstrap 4 Modal 28) Bootstrap 4 Tooltip 29) Bootstrap 4 Popover 30) Bootstrap 4 Toast 31) Bootstrap 4 Scrollspy (Advanced) 32) Bootstrap 4 Utilities 33) Bootstrap 4 Flex 34) Bootstrap 4 Icons 35) Bootstrap 4 Media Objects 36) Bootstrap 4 Filters (Advanced) 37. Bootstrap 4 - Form đăng ký tài khoản người dùng

Bootstrap 4 - Form đăng ký tài khoản người dùng

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 19:25 12/10/2020 2,587 Lượt Xem

Hướng dẫn tạo form đăng ký tài khoản sử dụng bootstrap 4.

#form-dang-ky-user.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registation Form * Form Tutorial</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Registation Form - Input User's Detail Information</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<div class="form-group">
				 <label for="usr">Name:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" id="usr">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="email">Email:</label>
				 <input required="true" type="email" class="form-control" id="email">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="birthday">Birthday:</label>
				 <input type="date" class="form-control" id="birthday">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="pwd">Password:</label>
				 <input required="true" type="password" class="form-control" id="pwd">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="confirmation_pwd">Confirmation Password:</label>
				 <input required="true" type="password" class="form-control" id="confirmation_pwd">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="address">Address:</label>
				 <input type="text" class="form-control" id="address">
				</div>
				<button class="btn btn-success">Register</button>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!