IMG-LOGO
× 01. Hướng dẫn cài đặt bootstrap + jquery - học lập trình bằng bootstrap+ Jquery 02. Học bootstrap qua ví dụ 2- Bootstrap 03. Học bootstrap qua ví dụ 3 - Bootstrap 04. Thao tác lên tags html bằng jquery - Bootstrap 05. Xử lý sự kiện trong jquery (events in jquery) - Bootstrap 06. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 1 07. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 2 08. Hướng dẫn học bootstrap qua ví dụ dự án web đồng hồ - bootstrap
Trang Chủ Học Bootstrap Bootstrap 4 Inputs Group

Bootstrap 4 Inputs Group

by GokiSoft.Com - 19:28 12/10/2020 2,418 Lượt Xem

Bootstrap 4 Input Groups

Class .input-group là một container để add thêm icon, text hoặc một button cạnh trường input, có thể đứng trước hoặc sau trường input, những icon, text hay button đó được gọi là "help text".

Sử dụng .input-group-prepend để add help text trước trường input, và  .input-group-append để add nó sau trường input.

Cuối cùng, add class .input-group-text để style help text được chỉ định.

@
@example.com

Ví dụ

<form>
 <div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
   <span class="input-group-text">@</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
 </div>

 <div class="input-group mb-3">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Your Email">
  <div class="input-group-append">
   <span class="input-group-text">@example.com</span>
  </div>
 </div>
</form>


Tip: Ta sử dụng class tiện ích .mb-3 để đảm bảo input group có margin bottom.


Input Group Sizing

Sử dụng class .input-group-sm để input group small và .input-group-lg để input group large:

Small
Default
Large

Ví dụ

<form>
 <div class="input-group mb-3 input-group-sm">
   <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">Small</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control">
 </div>
</form>
<form>
 <div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
   <span class="input-group-text">Default</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control">
 </div>
</form>
<form>
 <div class="input-group mb-3 input-group-lg">
  <div class="input-group-prepend">
   <span class="input-group-text">Large</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control">
 </div>
</form>Multiple Inputs và Helpers

Person
OneTwoThree

Ví dụ

<!-- Multiple inputs -->
<form>
 <div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
   <span class="input-group-text">Person</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="First Name">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Last Name">
 </div>
</form>

<!-- Multiple addons / help text -->
<form>
 <div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
   <span class="input-group-text">One</span>
   <span class="input-group-text">Two</span>
   <span class="input-group-text">Three</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control">
 </div>
</form>Input Group với Checkboxes và Radios

Bạn có thể sử dụng checkboxes hoặc radio buttons thay vì text:


Ví dụ

<div class="input-group mb-3">
 <div class="input-group-prepend">
  <div class="input-group-text">
   <input type="checkbox">
  </div>
 </div>
 <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
</div>

<div class="input-group mb-3">
 <div class="input-group-prepend">
  <div class="input-group-text">
   <input type="radio">
  </div>
 </div>
 <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
</div>Input Group Buttons

Ví dụ

<div class="input-group mb-3">
 <div class="input-group-prepend">
  <button class="btn btn-outline-primary" type="button">Basic Button</button>
 </div>
 <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
</div>

<div class="input-group mb-3">
 <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
 <div class="input-group-append">
  <button class="btn btn-success" type="submit">Go</button>
 </div>
</div>

<div class="input-group mb-3">
 <input type="text" class="form-control" placeholder="Something clever..">
 <div class="input-group-append">
  <button class="btn btn-primary" type="button">OK</button>
  <button class="btn btn-danger" type="button">Cancel</button>
 </div>
</div>Input Group với Dropdown Button

Add một dropdown button trong input group. Lưu ý rằng bạn không cần thẻ chứa mà có class .dropdown như bạn thường làm.

Ví dụ

<div class="input-group mt-3 mb-3">
 <div class="input-group-prepend">
  <button type="button" class="btn btn-outline-secondary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
   Dropdown button
  </button>
  <div class="dropdown-menu">
   <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a>
   <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a>
   <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a>
  </div>
 </div>
 <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
</div>Input Group Labels

Đặt labels bên ngoài input group, và nhớ rằng attribute for của label phải trùng với id của trường input.

@example.com

Ví dụ

<label for="demo">Write your email here:</label>
<div class="input-group mb-3">
 <input type="text" class="form-control" placeholder="Email" id="demo" name="email">
 <div class="input-group-append">
  <span class="input-group-text">@example.com</span>
 </div>
</div>

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!