By GokiSoft.Com| 19:29 12/10/2020|
Tài Liệu Bootstrap

Bootstrap 4 Progress Bars BT1271

Progress Bar basic

Một progress bar dùng để hiển thị một process (VD % download).

25% Complete
50% Complete
100% Complete

Để tạo progress bar, add class .progress và class .progress-bar bên trong. Sử dụng thuộc tính CSS width để set chiều rộng cho progress bar:

Ví dụ


<div class="progress">
 <div class="progress-bar" style="width:70%"></div>
</div>


Progress Bar Height (Chiều cao progress bar)
Mặc định là 16px. Sử dụng thuộc tính CSS height để thay đổi. Chú ý bạn cần set height giống nhau cho cả element cha và con:

Ví dụ


<div class="progress" style="height:20px">
 <div class="progress-bar" style="width:40%;height:20px"></div>
</div>

Progress Bar Labels

Add text vào progress bar để hiển thị % download chẳng hạn:

70%

Ví dụ


<div class="progress">
 <div class="progress-bar" style="width:70%">70%</div>
</div>


Colored Progress Bars


Theo mặc định, progress bar màu blue (primary). Sử dụng các lớp ngữ cảnh để thay đổi màu cho progress bar:

Ví dụ


<!-- Blue -->
<div class="progress">
 <div class="progress-bar" style="width:10%"></div>
</div>

<!-- Green -->
<div class="progress">
 <div class="progress-bar bg-success" style="width:20%"></div>
</div>

<!-- Turquoise -->
<div class="progress">
 <div class="progress-bar bg-info" style="width:30%"></div>
</div>

<!-- Orange -->
<div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-warning" style="width:40%"></div>
</div>

<!-- Red -->
<div class="progress">
 <div class="progress-bar bg-danger" style="width:50%"></div>
</div>

<!-- White -->
<div class="progress border">
 <div class="progress-bar bg-white" style="width:60%"></div>
</div>

<!-- Grey -->
<div class="progress">
 <div class="progress-bar bg-secondary" style="width:70%"></div>
</div>

<!-- Light Grey -->
<div class="progress border">
 <div class="progress-bar bg-light" style="width:80%"></div>
</div>

<!-- Dark Grey -->
<div class="progress">
 <div class="progress-bar bg-dark" style="width:90%"></div>
</div>


Striped Progress Bars


Sử dụng class .progress-bar-striped để add các gạch chéo (striped) trong progress bars:

Ví dụ


<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-striped" style="width:40%"></div>
</div>


Animated Progress Bar (Hiệu ứng chuyển động)


Add class .progress-bar-animated để làm progress bar thêm sinh động:

Ví dụ


<div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" style="width:40%"></div>

Multiple Progress Bars

Free Space
Warning
Danger

Ví dụ


<div class="progress">
 <div class="progress-bar bg-success" style="width:40%">
  Free Space
 </div>
 <div class="progress-bar bg-warning" style="width:10%">
  Warning
 </div>
 <div class="progress-bar bg-danger" style="width:20%">
  Danger
 </div>
</div>

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1271