IMG-LOGO
× 01. Hướng dẫn cài đặt bootstrap + jquery - học lập trình bằng bootstrap+ Jquery 02. Học bootstrap qua ví dụ 2- Bootstrap 03. Học bootstrap qua ví dụ 3 - Bootstrap 04. Thao tác lên tags html bằng jquery - Bootstrap 05. Xử lý sự kiện trong jquery (events in jquery) - Bootstrap 06. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 1 07. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 2 08. Hướng dẫn học bootstrap qua ví dụ dự án web đồng hồ - bootstrap
Trang Chủ Học Bootstrap Bootstrap 4 Media Objects

Bootstrap 4 Media Objects

by GokiSoft.Com - 19:26 12/10/2020 3,559 Lượt Xem

Media Objects

Bootstrap cung cấp một cách dễ dàng để căn chỉnh các media object (như images hoặc videos) cùng với nội dung. Media objects thường được sử dụng để hiển thị các bình luận blog, tweet và hơn thế nữa:


Basic Media Object

Để tạo một media object, add class .media cho phần tử container, và đặt media content bên trong phần tử child của container với class .media-body. Add padding và margins nếu cần với các class tiện ích về khoảng cách:

Ví dụ

<div class="media border p-3">
 <img src="img_avatar3.png" alt="John Doe" class="mr-3 mt-3 rounded-circle" style="width:60px;">
 <div class="media-body">
  <h4>John Doe <small><i>Posted on February 19, 2016</i></small></h4>
  <p>Lorem ipsum...</p>
 </div>
</div>


Nested Media Objects

Media objects cũng có thể lồng nhau (media object trong media object):

Để lồng media objects, đặt một phần tử container .media bên trong .media-body của container cha:

Ví dụ

<div class="media border p-3">
 <img src="img_avatar3.png" alt="John Doe" class="mr-3 mt-3 rounded-circle" style="width:60px;">
 <div class="media-body">
  <h4>John Doe <small><i>Posted on February 19, 2016</i></small></h4>
  <p>Lorem ipsum...</p>
  <div class="media p-3">
   <img src="img_avatar2.png" alt="Jane Doe" class="mr-3 mt-3 rounded-circle" style="width:45px;">
   <div class="media-body">
    <h4>Jane Doe <small><i>Posted on February 20 2016</i></small></h4>
    <p>Lorem ipsum...</p>
   </div>
  </div> 
 </div>
</div>


Right-Aligned Media Image

Để right-align media image, add image sau container .media-body như ví dụ dưới đây:

Ví dụ

<div class="media border p-3">
 <div class="media-body">
  <h4>John Doe <small><i>Posted on February 19, 2016</i></small></h4>
  <p>Lorem ipsum...</p>
 </div>
 <img src="img_avatar3.png" alt="John Doe" class="ml-3 mt-3 rounded-circle" style="width:60px;">
</div>

Top, Middle hoặc Bottom Alignment

Sử dụng các tiện ích flex, các class align-self-* để đặt media object ở top, middle hoặc bottom:

Ví dụ

<!-- Media top -->
<div class="media">
 <img src="img_avatar1.png" class="align-self-start mr-3" style="width:60px">
 <div class="media-body">
  <h4>Media Top</h4>
  <p>Lorem ipsum...</p>
 </div>
</div>

<!-- Media middle -->
<div class="media">
 <img src="img_avatar1.png" class="align-self-center mr-3" style="width:60px">
 <div class="media-body">
  <h4>Media Middle</h4>
  <p>Lorem ipsum...</p>
 </div>
</div>

<!-- Media bottom -->
<div class="media">
 <img src="img_avatar1.png" class="align-self-end mr-3" style="width:60px">
 <div class="media-body">
  <h4>Media Bottom</h4>
  <p>Lorem ipsum...</p>
 </div>
</div>

Bình luậnĐã sao chép!!!