By GokiSoft.com| 19:26 12/10/2020|
Tài Liệu Bootstrap

Bootstrap 4 Utilities

Bootstrap 4 Utilities

Bootstrap 4 có rất nhiều class tiện ích để nhanh chóng tạo kiểu cho các phần tử mà không cần sử dụng code CSS.


Borders

Sử dụng class border để thêm hoặc xóa đường viền khỏi một phần tử:

Ví dụ

     

Code

<span class="border"></span>
<span class="border border-0"></span>
<span class="border border-top-0"></span>
<span class="border border-right-0"></span>
<span class="border border-bottom-0"></span>
<span class="border border-left-0"></span>Border Color

Thêm màu border với bất kì lớp ngữ cảnh nào dành cho màu border (primary, warning, danger, vv...):

Ví dụ

        

Code

<span class="border border-primary"></span>
<span class="border border-secondary"></span>
<span class="border border-success"></span>
<span class="border border-danger"></span>
<span class="border border-warning"></span>
<span class="border border-info"></span>
<span class="border border-light"></span>
<span class="border border-dark"></span>
<span class="border border-white"></span>Border Radius

Làm tròn góc cho một phần tử với class rounded:

Ví dụ

        

Code

<span class="rounded-sm"></span>
<span class="rounded"></span>
<span class="rounded-lg"></span>
<span class="rounded-top"></span>
<span class="rounded-right"></span>
<span class="rounded-bottom"></span>
<span class="rounded-left"></span>
<span class="rounded-circle"></span>
<span class="rounded-0"></span>

Float và Clearfix

Float right với .float-right hoặc trái với .float-left, clear float bằng class .clearfix:

Ví dụ

Float leftFloat rightCode

<div class="clearfix">
 <span class="float-left">Float left</span>
 <span class="float-right">Float right</span>
</div>


Responsive Floats

Float một phần tử sang trái hoặc sang phải theo chiều rộng màn hình, với các class responsive float (.float-*-left|right - với * là sm (>=576px), md (>=768px), lg (>=992px) hoặc xl (>=1200px)):

Ví dụ

Float right on small screens or wider


Float right on medium screens or wider


Float right on large screens or wider


Float right on extra large screens or wider


Float none

Code

<div class="float-sm-right">Float right on small screens or wider</div><br>
<div class="float-md-right">Float right on medium screens or wider</div><br>
<div class="float-lg-right">Float right on large screens or wider</div><br>
<div class="float-xl-right">Float right on extra large screens or wider</div><br>
<div class="float-none">Float none</div>


Center Align

Căn giữa một phần tử với .mx-auto (add margin-left và margin-right: auto):

Ví dụ

Centered

Code

<div class="mx-auto bg-warning" style="width:150px">Centered</div>


Width

Đặt chiều rộng của một phần tử với các class kiểu w-* (.w-25.w-50.w-75.w-100.mw-100):

Ví dụ

Width 25%
Width 50%
Width 75%
Width 100%
Max Width 100%

Code

<div class="w-25 bg-warning">Width 25%</div>
<div class="w-50 bg-warning">Width 50%</div>
<div class="w-75 bg-warning">Width 75%</div>
<div class="w-100 bg-warning">Width 100%</div>
<div class="mw-100 bg-warning">Max Width 100%</div>


Height

Đặt chiều cao của một phần tử với các class kiểu h-* (.h-25.h-50.h-75.h-100.mh-100):

Ví dụ

Height 25%
Height 50%
Height 75%
Height 100%
Max Height 100%

Code

<div style="height:200px;background-color:#ddd">
 <div class="h-25 bg-warning">Height 25%</div>
 <div class="h-50 bg-warning">Height 50%</div>
 <div class="h-75 bg-warning">Height 75%</div>
 <div class="h-100 bg-warning">Height 100%</div>
 <div class="mh-100 bg-warning" style="height:500px">Max Height 100%</div>
</div>


Spacing

Bootstrap 4 có một loạt các class tiện ích về responsive margin và padding: xs (<=576px), sm (>=576px), md (>=768px), lg (>=992px) hay xl (>=1200px)):

Các class được sử dụng theo format: {property}{sides}-{size} cho xs và {property}{sides}-{breakpoint}-{size} cho smmdlg, và xl.

Với property là một trong các:

 • m - sets margin
 • p - sets padding

Với sides là một trong các:

 • t - sets margin-top or padding-top
 • b - sets margin-bottom or padding-bottom
 • l - sets margin-left or padding-left
 • r - sets margin-right or padding-right
 • x - sets both padding-left and padding-right or margin-left and margin-right
 • y - sets both padding-top and padding-bottom or margin-top and margin-bottom
 • blank - sets a margin or padding on all 4 sides of the element

Với size là một trong các:

 • 0 - sets margin or padding to 0
 • 1 - sets margin or padding to .25rem (4px if font-size is 16px)
 • 2 - sets margin or padding to .5rem (8px if font-size is 16px)
 • 3 - sets margin or padding to 1rem (16px if font-size is 16px)
 • 4 - sets margin or padding to 1.5rem (24px if font-size is 16px)
 • 5 - sets margin or padding to 3rem (48px if font-size is 16px)
 • auto - sets margin to auto

Note: margins cũng có thể âm, bằng cách add "n" trước size:

 • n1 - sets margin to -.25rem (-4px if font-size is 16px)
 • n2 - sets margin to -.5rem (-8px if font-size is 16px)
 • n3 - sets margin to -1rem (-16px if font-size is 16px)
 • n4 - sets margin to -1.5rem (-24px if font-size is 16px)
 • n5 - sets margin to -3rem (-48px if font-size is 16px)

Ví dụ

I only have a top padding (1.5rem = 24px)
I have a padding on all sides (3rem = 48px)
I have a margin on all sides (3rem = 48px) and a bottom padding (3rem = 48px)

Code

<div class="pt-4 bg-warning">I only have a top padding (1.5rem = 24px)</div>
<div class="p-5 bg-success">I have a padding on all sides (3rem = 48px)</div>
<div class="m-5 pb-5 bg-info">I have a margin on all sides (3rem = 48px) and a bottom padding (3rem = 48px)</div>

Thêm các ví dụ về Spacing

.m-# / m-*-#margin mọi phía
.mt-# / mt-*-#margin top
.mb-# / mb-*-#margin bottom
.ml-# / ml-*-#margin left
.mr-# / mr-*-#margin right
.mx-# / mx-*-#margin left và right
.my-# / my-*-#margin top và bottom
.p-# / p-*-#padding mọi phía
.pt-# / pt-*-#padding top
.pb-# / pb-*-#padding bottom
.pl-# / pl-*-#padding left
.pr-# / pr-*-#padding right
.py-# / py-*-#padding top và bottom
.px-# / px-*-#padding left và right

Shadows

Sử dụng các class dạng shadow- để add shadows cho phần tử:

Ví dụ

No shadow
Small shadow
Default shadow
Large shadow

Code

<div class="shadow-none p-4 mb-4 bg-light">No shadow</div>
<div class="shadow-sm p-4 mb-4 bg-white">Small shadow</div>
<div class="shadow p-4 mb-4 bg-white">Default shadow</div>
<div class="shadow-lg p-4 mb-4 bg-white">Large shadow</div>


Vertical Align

Sử dụng các class dạng align- để align phần tử:

Ví dụ

baseline top middle bottom text-top text-bottom

Code

<span class="align-baseline">baseline</span>
<span class="align-top">top</span>
<span class="align-middle">middle</span>
<span class="align-bottom">bottom</span>
<span class="align-text-top">text-top</span>
<span class="align-text-bottom">text-bottom</span>


Responsive Embeds

Tạo responsive video hoặc slideshow embeds - (được nhúng vào trang của bạn) dựa trên parent width.

Add class .embed-responsive-item cho phần tử cần nhúng (như <iframe> hoặc <video>) trong phần tử cha với .embed-responsive:

Ví dụ

<!-- 21:9 aspect ratio -->
<div class="embed-responsive embed-responsive-21by9">
 <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>
</div>

<!-- 16:9 aspect ratio -->
<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
 <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>
</div>

<!-- 4:3 aspect ratio -->
<div class="embed-responsive embed-responsive-4by3">
 <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>
</div>

<!-- 1:1 aspect ratio -->
<div class="embed-responsive embed-responsive-1by1">
 <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>
</div>


Visibility

Sử dụng các class .visible hoặc .invisible để kiểm soát khả năng hiển thị của các phần tử.

Note: Những lớp này không làm thay đổi các giá trị display của CSS. Chúng chỉ add visibility:visible hoặc visibility:hidden:

Ví dụ

I am visible

Code

<div class="visible">I am visible</div>
<div class="invisible">I am invisible</div>


Position

Sử dụng class .fixed-top để khiến bất kì phần tử nào dính vào đầu trang:


Ví dụ

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark fixed-top">
 ...
</nav>


Sử dụng class .fixed-bottom để khiến bất kì phần tử nào dính vào cuối trang:


Ví dụ

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark fixed-bottom">
 ...
</nav>


Sử dụng class .sticky-top để khiến bất kì phần tử nào dính vào đầu trang khi bạn scroll qua nó. Note: Class này không tác dụng trên IE11 hoặc sớm hơn (sẽ có tác dụng như position:relative).


Ví dụ

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark sticky-top">
 ...
</nav>


Close icon

Sử dụng class .close để style một close icon. Thường được sử dụng cho alerts hoặc modals. Lưu ý rằng &times; chính là "x". Cũng lưu ý thêm là theo mặc định nó float right:

Ví dụ

<button type="button" class="close">&times;</button>


Screenreaders

Sử dụng class .sr-only để hide phần tử, trừ screen readers:

Ví dụ

<span class="sr-only">I will be hidden on all screens except for screen readers.</span>


Colors

Như được mô tả trong bài Bootstrap Colors, sau đây là list của tất cả các class cho text và background color:

Các class cho text colors là: .text-muted.text-primary.text-success.text-info.text-warning.text-danger.text-secondary.text-white.text-dark.text-body (mặc định body color/thường là black) và .text-light:

Ví dụ

This text is muted.

This text is important.

This text indicates success.

This text represents some information.

This text represents a warning.

This text represents danger.

Secondary text.

Dark grey text.

Body text.

Light grey text.<p class="text-muted">This text is muted.</p>
 <p class="text-primary">This text is important.</p>
 <p class="text-success">This text indicates success.</p>
 <p class="text-info">This text represents some information.</p>
 <p class="text-warning">This text represents a warning.</p>
 <p class="text-danger">This text represents danger.</p>
 <p class="text-secondary">Secondary text.</p>
 <p class="text-dark">This text is dark grey.</p>
 <p class="text-body">Default body color (often black).</p>
 <p class="text-light">This text is light grey (on white background).</p>
 <p class="text-white">This text is white (on white background).</p>


Các lớp ngữ cảnh của text cũng có thể được sử dụng trên links, và nó sẽ add màu khi hover tối hơn chút:

Ví dụ

Muted link. Primary link. Success link. Info link. Warning link. Danger link. Secondary link. Dark grey link. Body/black link. Light grey link.


<a href="#" class="text-muted">Muted link.</a>
 <a href="#" class="text-primary">Primary link.</a>
 <a href="#" class="text-success">Success link.</a>
 <a href="#" class="text-info">Info link.</a>
 <a href="#" class="text-warning">Warning link.</a>
 <a href="#" class="text-danger">Danger link.</a>
 <a href="#" class="text-secondary">Secondary link.</a>
 <a href="#" class="text-dark">Dark grey link.</a>
 <a href="#" class="text-body">Body/black link.</a>
 <a href="#" class="text-light">Light grey link.</a>


Bạn cũng có thể add 50% opacity cho black hoặc white text với các class .text-black-50 hoặc .text-white-50:

Ví dụ

Black text with 50% opacity on white background

White text with 50% opacity on black background


Background Colors

Các class cho background colors là: .bg-primary.bg-success.bg-info.bg-warning.bg-danger.bg-secondary.bg-dark và .bg-light.

Lưu ý rằng background color chứ không set text color, nên trong một số trường hợp bạn muốn dùng thêm các class .text-*.

Ví dụ

This text is important.

This text indicates success.

This text represents some information.

This text represents a warning.

This text represents danger.

Secondary background color.

Dark grey background color.

Light grey background color.


Typography/Text Classes

Như được mô tả trong bài Bootstrap Typography, sau đây là một list class về typography/text:

ClassMô tả
.display-*Display headings được sử dụng để nổi bật hơn headings bình thường (font-size lớn và font-weight nhẹ hơn), và có 4 class để chọn gồm: .display-1.display-2.display-3.display-4
.font-weight-boldBôi đậm text
.font-weight-bolderBôi đậm hơn nữa
.font-weight-normalNormal text
.font-weight-lightLight weight text
.font-weight-lighterLighter weight text
.font-italicChữ nghiêng
.leadLàm cho một đoạn văn nổi bật
.smallLàm chữ nhỏ đi (85% kích thước của parent)
.text-breakNgăn chặn văn bản dài phá vỡ bố cục
.text-centerCanh giữa chữ
.text-decoration-noneBỏ gạch dưới chân một link
.text-leftCanh trái chữ
.text-justifyJustified text
.text-monospaceMonospaced text
.text-nowrapNo wrap text
.text-lowercaseLowercased text
.text-resetReset màu của text hoặc link (kế thừa màu sắc từ phần tử cha)
.text-rightCanh phải chữ
.text-uppercaseUppercased text
.text-capitalizeCapitalized text (Viết hoa các chữ đầu)
.initialismHiển thị text bên trong phần tử <abbr> ở cỡ chữ nhỏ hơn một chút
.list-unstyledBỏ default list-style và left margin của list items (tác dụng với <ul> và <ol>). Lưu ý class này chỉ áp dụng cho phần tử con gần nó nhất (để bỏ default list-style từ bất kỳ nested lists (List lồng nhau), hãy áp dụng class này cho mọi nested lists)
.list-inlineĐặt tất cả list items trên cùng một hàng (sử dụng đồng thời với class .list-inline-item ở mỗi phần tử <li>)
.pre-scrollableLàm <pre> scrollable

Block Elements

Để biến một phần tử thành một khối phần tử, add class .d-block. Sử dụng bất kỳ class d-*-block để phần tử là khối phần tử trên chiều rộng màn hình cụ thể:

Ví dụ

d-blockd-sm-blockd-md-blockd-lg-blockd-xl-block

<span class="d-block bg-success">d-block</span>
<span class="d-sm-block bg-success">d-sm-block</span>
<span class="d-md-block bg-success">d-md-block</span>
<span class="d-lg-block bg-success">d-lg-block</span>
<span class="d-xl-block bg-success">d-xl-block</span>

Các class Display khác

ClassMô tả
.d-noneHide phần tử
.d-*-noneHide phần tử ở kích thước màn hình cụ thể
.d-inlineLàm phần tử inline
.d-*-inlineLàm phần tử inline ở kích thước màn hình cụ thể
.d-inline-blockLàm phần tử inline block
.d-*-inline-blockLàm phần tử inline ở kích thước màn hình cụ thể
.d-tableLàm phần tử hiển thị như table
.d-*-tableLàm phần tử hiển thị như table ở kích thước màn hình cụ thể
.d-table-cellLàm phần tử hiển thị như một table cell
.d-*-table-cellLàm phần tử hiển thị như một table cell ở kích thước màn hình cụ thể
.d-table-rowLàm phần tử hiển thị như một table row
.d-*-table-rowLàm phần tử hiển thị như một table row ở kích thước màn hình cụ thể
.d-flexTạo một flexbox container và biến đổi phần tử trong nó thành flex items
.d-*-flexTạo một flexbox container ở kích thước màn hình cụ thể
.d-inline-flexTạo một inline flexbox container
.d-*-inline-flexTạo một inline flexbox container ở kích thước màn hình cụ thể

Flex

Sử dụng các class dạng .flex-* để kiểm soát bố cục với flexbox (Bạn sẽ được học kỹ hơn vào bài tiếp theo).

Ví dụ

Horizontal:

Flex item 1
Flex item 2
Flex item 3
Flex item 1
Flex item 2
Flex item 3

Vertical:

Flex item 1
Flex item 2
Flex item 3
Flex item 1
Flex item 2
Flex item 3

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó