By GokiSoft.Com| 19:27 12/10/2020|
Tài Liệu Bootstrap

Bootstrap 4 Tooltip

Bootstrap 4 Tooltip

Tooltip là hộp thông báo nhỏ xuất hiện cạnh phần tử khi người dùng hover qua phần tử đó:Cách tạo một Tooltip

Để tạo tooltip, add thuộc tính data-toggle="tooltip" cho phần tử.

Sử dụng thuộc tính title để chỉ định văn bản sẽ được hiển thị bên trong tooltip:

<a href="#" data-toggle="tooltip" title="Hooray!">Hover over me</a>

Note: Tooltips phải được khởi tạo với jQuery: chọn thành phần được chỉ định và gọi phương thức tooltip().

Đoạn code sau sẽ enable tất cả tooltips trong trang:

Ví dụ

<script>
$(document).ready(function(){
  $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
});
</script>

Positioning Tooltips

Theo mặc định, tooltip sẽ xuất hiện trên đầu của phần tử.

Sử dụng thuộc tính data-placement để đặt vị trí của tooltip là top, bottom, left hoặc right so với phần tử:

Ví dụ

<a href="#" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-placement="left" title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-placement="right" title="Hooray!">Hover</a>