By GokiSoft.Com| 19:30 12/10/2020|
Tài Liệu Bootstrap

Bootstrap 4 Colors BT1247

Text Colors

Bootstrap 4 có các class có thể cung cấp màu sắc cho chữ.

Đó là: .text-muted.text-primary.text-success.text-info.text-warning.text-danger.text-secondary.text-white.text-dark.text-body (default body color/thường màu black) và .text-light:

Ví dụ


<p class="text-muted">This text is muted.</p>
<p class="text-primary">This text is important.</p>
<p class="text-success">This text indicates success.</p>
<p class="text-info">This text represents some information.</p>
<p class="text-warning">This text represents a warning.</p>
<p class="text-danger">This text represents danger.</p>
<p class="text-secondary">Secondary text.</p>
<p class="text-dark">This text is dark grey.</p>
<p class="text-body">Default body color (often black).</p>
<p class="text-light">This text is light grey (on white background).</p>
<p class="text-white">This text is white (on white background).</p>


This text is muted.

This text is important.

This text indicates success.

This text represents some information.

This text represents a warning.

This text represents danger.

Secondary text.

Dark grey text.

Body text.

Có thể sử dụng trên các liên kết (link) với màu hover tối hơn chút

Ví dụ

<a href="#" class="text-muted">Muted link.</a>
<a href="#" class="text-primary">Primary link.</a>
<a href="#" class="text-success">Success link.</a>
<a href="#" class="text-info">Info link.</a>
<a href="#" class="text-warning">Warning link.</a>
<a href="#" class="text-danger">Danger link.</a>
<a href="#" class="text-secondary">Secondary link.</a>
<a href="#" class="text-dark">Dark grey link.</a>
<a href="#" class="text-body">Body/black link.</a>
<a href="#" class="text-light">Light grey link.</a>

Muted link. Primary link. Success link. Info link. Warning link. Danger link. Secondary link. Dark grey link. Body/black link. Light grey link.

Bạn có thể add 50% opacity cho text black hoặc white với class .text-black-50 hoặc .text-white-50:

Ví dụ


<p class="text-black-50">Black text with 50% opacity on white background</p>
<p class="text-white-50 bg-dark">White text with 50% opacity on black background</p>


Black text with 50% opacity on white background

White text with 50% opacity on black background


Background Colors

Class cho background colors gồm: .bg-primary.bg-success.bg-info.bg-warning.bg-danger.bg-secondary.bg-dark và .bg-light.

Chú ý rằng background colors không set text color, vì vậy nên trong một số trường hợp bạn muốn sử dụng chúng cùng nhau bằng cách sử dụng class .text-*.

Ví dụ


<p class="bg-primary text-white">This text is important.</p>
<p class="bg-success text-white">This text indicates success.</p>
<p class="bg-info text-white">This text represents some information.</p>
<p class="bg-warning text-white">This text represents a warning.</p>
<p class="bg-danger text-white">This text represents danger.</p>
<p class="bg-secondary text-white">Secondary background color.</p>
<p class="bg-dark text-white">Dark grey background color.</p>
<p class="bg-light text-dark">Light grey background color.</p>


This text is important.

This text indicates success.

This text represents some information.

This text represents a warning.

This text represents danger.

Secondary background color.

Dark grey background color.

Light grey background color.

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1247

Bình luận