By GokiSoft.com| 19:29 12/10/2020|
Tài Liệu Bootstrap

Bootstrap 4 Dropdowns

Basic Dropdown

Một dropdown menu là một toggleable menu cho phép người dùng chọn một giá trị từ danh sách được xác định trước:

Ví dụ


<div class="dropdown">
 <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
  Dropdown button
 </button>
 <div class="dropdown-menu">
  <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a>
  <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a>
  <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a>
 </div>
</div>

Giải thích ví dụ

Class .dropdown để khởi tạo dropdown menu.

Để mở dropdown menu, sử dụng một button hoặc link với class .dropdown-toggle và thuộc tính data-toggle="dropdown".

Add class .dropdown-menu vào thẻ <div> để tạo dropdown. Sau đó add class .dropdown-item vào từng element (links hoặc buttons) bên trong dropdown menu.


Dropdown Divider

Class .dropdown-divider được sử dụng để tách links bên trong dropdown menu với một đường viền ngang mỏng:

Ví dụ


<div class="dropdown-divider"></div>


Dropdown Header

Class .dropdown-header được sử dụng để tạo headers bên trong dropdown menu:

Ví dụ


<div class="dropdown-header">Dropdown header 1</div>


Disable và Active items

Highlight một dropdown item cụ thể với class .active (thêm blue background color cho item đó).

Để disable item trong dropdown menu, sử dụng class .disabled :

Ví dụ


<a class="dropdown-item active" href="#">Active</a>
<a class="dropdown-item disabled" href="#">Disabled</a>


Dropdown Position


Bạn có thể tạo menu "dropright" - menu con showup bên phải, hoặc "dropleft" - menu con showup bên trái, bằng cách thêm class .dropright hoặc .dropleft:

Dropright


<div class="dropdown dropright">

Dropleft


<div class="dropdown dropleft">Dropdown Menu Right

Để căn phải dropdown menu, add class .dropdown-menu-right cho thẻ chứa class .dropdown-menu:

Ví dụ


<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right">


Dropup

Nếu bạn muốn dropdown menu mở lên trên thay vì xuống, thay đổi bên trong thẻ <div> từ class="dropdown" thành "dropup":

Ví dụ


<div class="dropup">


Dropdown Text

Class .dropdown-item-text được sử dụng để add plain text vào dropdown menu, hoặc được sử dụng trên links để tạo kiểu links mặc định.

Ví dụ


<div class="dropdown-menu">
 <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a>
 <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a>
 <a class="dropdown-item-text" href="#">Text Link</a>
 <span class="dropdown-item-text">Just Text</span>
</div>


Grouped Buttons cùng Dropdown

Ví dụ


<div class="btn-group">
 <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
 <div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
    Sony
  </button>
  <div class="dropdown-menu">
   <a class="dropdown-item" href="#">Tablet</a>
   <a class="dropdown-item" href="#">Smartphone</a>
  </div>
 </div>
</div>


Split Button Dropdowns

Ví dụ


<div class="btn-group">
 <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle dropdown-toggle-split" data-toggle="dropdown">
 </button>
 <div class="dropdown-menu">
  <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a>
  <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a>
 </div>
</div>


Button Group dọc cùng Dropdown

Ví dụ


<div class="btn-group-vertical">
 <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
 <div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
    Sony
  </button>
  <div class="dropdown-menu">
   <a class="dropdown-item" href="#">Tablet</a>
   <a class="dropdown-item" href="#">Smartphone</a>
  </div>
 </div>
</div>Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó