IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Hướng dẫn tạo danh sách sinh viên sử dụng Loop & Object & Array trong Javascript

Hướng dẫn tạo danh sách sinh viên sử dụng Loop & Object & Array trong Javascript

by GokiSoft.com - 19:26 30/10/2021 11,414 Lượt Xem

Hướng dẫn tạo danh sách sinh viên sử dụng Loop & Object & Array trong Javascript<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Object & Array tutorial</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<table width="100%" border="1" cellspacing="3" cellpadding="3">
		<thead>
			<th>No</th>
			<th>Full Name</th>
			<th>Gender</th>
			<th>Age</th>
			<th>Email</th>
			<th>Address</th>
		</thead>
		<tbody>
<script type="text/javascript">
	//khoi tao mang -> chua danh sach sinh vien
	var studentList = []
	//khoi tao ra 10 sinh vien -> add vao mang studentlist
	for(i=0;i<10;i++) {
		var student = {
			"fullname": "Tran Van " + 1,
			"gender": "Nam",
			"age": i,
			"email": i + "@gmail.com",
			"address": "HN_"+1
		}
		studentList.push(student)
	}
	//Hien thi sinh vien co trong mang studentList ra table
	//studentList.length -> tra ve so phan tu trong mang
	for(i=0;i<studentList.length;i++) {
		//cach 1
		document.writeln(`<tr>
				<td>${i+1}</td>
				<td>${studentList[i].fullname}</td>
				<td>${studentList[i].gender}</td>
				<td>${studentList[i].age}</td>
				<td>${studentList[i].email}</td>
				<td>${studentList[i].address}</td>
			</tr>`)
		//cach 2
		// document.writeln('<tr>'+
		// 		'<td>'+(i+1)+'</td>'+
		// 		'<td>'+studentList[i].fullname+'</td>'+
		// 		'<td>'+studentList[i].gender+'</td>'+
		// 		'<td>'+studentList[i].age+'</td>'+
		// 		'<td>'+studentList[i].email+'</td>'+
		// 		'<td>'+studentList[i].address+'</td>'+
		// 	'</tr>')
	}
</script>
		</tbody>
	</table>
</body>
</html>


Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!