By GokiSoft.com| 13:47 18/05/2020|
Tài Liệu Javascript

JavaScript Versions - Các phiên bản JavaScript

JavaScript được sáng tạo ra bởi Brendan Eich vào năm 1995, và trở thành tiêu chuẩn ECMA vào năm 1997.

ECMAScript là tên chính thức của ngôn ngữ.

Từ 2015 ECMASCript được đặt tên theo năm (ECMAScript 2015).


Các phiên bản ECMAScript

Phiên bảnTên chính thứcMô tả
1ECMAScript 1 (1997)Phiên bản đầu tiên.
2ECMAScript 2 (1998)Chỉ thay đổi trình biên tập.
3ECMAScript 3 (1999)Thêm Regular Expressions.
Thêm try/catch.
4ECMAScript 4Không bao giờ được ra mắt.
5ECMAScript 5 (2009)

Thêm "strict mode".
Thêm hỗ trợ JSON.
Thêm String.trim().
Thêm Array.isArray().
Thêm phương thức lặp mảng.
5.1ECMAScript 5.1 (2011)

Thay đổi trình biên tập.

6ECMAScript 2015

Thêm let và const.
Thêm các giá trị tham số mặc định.
Thêm Array.find().
Thêm Array.findIndex().
7ECMAScript 2016Thêm toán tử lũy thừa (**).
Thêm Array.prototype.includes.
8ECMAScript 2017Thêm đệm chuỗi.
Thêm thuộc tính đối tượng:new.
Thêm hàm Async .
Thêm bộ nhớ chia sẻ.
9ECMAScript 2018Thêm thuộc tính rest / spread .
Thêm lặp Asynchronous .
Thêm Promise.finally().
Bổ sung cho RegExp.


ECMAScript thường được viết tắt là ES.


Trình duyệt nào hỗ trợ


ECMAScript 3 được hỗ trợ đầy đủ trên tất cả các trình duyệt.

ECMAScript 5 được hỗ trợ đầy đủ trên tất cả các trình duyệt hiện đại.


Trình duyệt nào hỗ trợ cho ES5 (2009)

Trình duyệtPhiên bảnTừ ngày
Chrome23Sep 2012
Firefox21Apr 2013
IE9*Mar 2011
IE / Edge10Sep 2012
Safari6Jul 2012
Opera15Jul 2013

* IE 9 không hỗ trợ ECMAScript 5 "sử dụng chế độ nghiêm ngặt".


Trình duyệt nào hỗ trợ cho ES6 (ECMAScript 2015)


Trình duyệtPhiên bảnNgày
Chrome51May 2016
Firefox54Jun 2017
Edge14Aug 2016
Safari10Sep 2016
Opera38 Jun 2016


IE không hỗ trợ ECMAScript 2015.


Trình duyệt nào hỗ trợ cho ES7 (ECMAScript 2016)


Trình duyệtPhiên bảnNgày
Chrome68May 2018
Opera55Aug 2018JavaScript / ECMAScript


JavaScript đã từng được phát triển cho Netscape. Netscape 2 đã từng là trình duyệt đầu tiên chạy JavaScript.

Sau Netscape là nền tảng Mozilla tiếp tục phát triển JavaScript cho trình duyệt Firefox.

Phiên bản mới nhất của JavaScript đã là 1.8.5. ( đồng nhất với ECMAScript 5 ).

ECMAScript đã từng được phát triển bởi liên hiệp ECMA sau khi tổ chức này áp dụng JavaScript.

Phiên bản của ECMAScript đã được ra mắt vào năm 1997.

Danh sách sau so sánh các số phiên bản của các sản phẩm khác nhau:

NămJavaScriptECMATrình duyệt
19961.0Netscape 2
1997 ECMAScript 1IE 4
19981.3 Netscape 4
1999 ECMAScript 2IE 5
2000 ECMAScript 3IE 5.5
20001.5 Netscape 6
20001.5 Firefox 1
2011 ECMAScript 5IE 9 (Trừ "use strict")
20111.8.5Firefox 4 (Ngoại trừ các số 0 đứng đầu trong parseInt)
2012 IE 10
2012  Chrome 23
2012  Safari 6
2013  Firefox 21
2013  Opera 15
2015 ECMAScript 2015Được hỗ trợ một phần trong tất cả các ttrình duyệt

IE 4 là trình duyệt đầu tiên hỗ trợ ECMAScript 1 (1997).

IE 5 là trình duyệt đầu tiên hỗ trợ ECMAScript 2 (1999).

IE 5.5 là trình duyệt đầu tiên hỗ trợ ECMAScript 3 (2000).

IE 9* là trình duyệt đầu tiên hỗ trợ ECMAScript 5 (2011).

IE 9 không hỗ trợ ECMAScript 5 "sử dụng chế độ nghiêm ngặt(use strict)".

Chrome 23, IE 10, và Safari 6 từng là trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ ECMAScript 5:

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó