IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS JavaScript Performance - Hiệu năng trong JavaScript

JavaScript Performance - Hiệu năng trong JavaScript

by GokiSoft.Com - 13:49 18/05/2020 3,376 Lượt Xem

Làm cách nào để tăng tốc độ cho code JavaScript của bạn.Giảm hoạt động trong các vòng lặp


Các vòng lặp thường được dùng trong lập trình.

Mỗi câu lệnh trong một vòng lặp, bao gồm câu lệnh for, được thực thi cho mỗi lần lặp của vòng lặp.

Các câu lệnh hoặc các phép gán có thể được đặt bên ngoài vòng lặp sẽ làm cho vòng lặp chạy nhanh hơn.

Không tốt:

var i;
for (i = 0; i < arr.length; i++) {


Code tốt hơn

var i;
var l = arr.length;
for (i = 0; i < l; i++) {


Đoạn code không tốt truy cập vào thuộc tính length của một mảng mỗi lần vòng lặp được lặp.

Đoạn code tốt hơn truy cập vào thuộc tính length bên ngoài vòng lặp và làm cho vòng lặp chay nhanh hơn.Giảm thiểu truy cập vào DOM


Truy cập vào HTML DOM thường rất chậm, so sánh với các câu lệnh JavaScript khác.

Nếu bạn mong muốn truy cập vào một thành phần DOM một vài lần, truy cập nó một lần, và dùng nó như một biến cục bộ:

ví dụ

var obj;
obj = document.getElementById("demo");
obj.innerHTML = "Hello";
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="demo"></p>

<script>
var obj;
obj = document.getElementById("demo");
obj.innerHTML = " Hello";
</script>

</body>
</html> Giảm kích thước DOM


Giữ số lượng của các thành phần trong HTML DOM nhỏ thôi.

Điều đó sẽ luôn cải thiện việc tải trang, và tăng tốc phiên dịch (hiển thị trang), đặc biệt trên thiết bị nhỏ hơn.

Mỗi cố gắng khi tìm DOM (như getElementsByTagName) sẽ lợi hơn nếu một DOM nhỏ hơn.Tránh các biến không cần thiết


Đừng tạo các biến mởi nếu bạn không có kế hoạch định lưu các giá trị.

Thông thường bạn có thể thay thế code như thế này:

var fullName = firstName + " " + lastName;
document.getElementById("demo").innerHTML = fullName;


Bằng code này:

document.getElementById("demo").innerHTML = firstName + " " + lastName;Trì hoãn tải trang JavaScript


Đặt các tập lệnh script ở dưới đáy body của trang sẽ làm trình duyệt tải trang trước.

Khi một script đang tải, trình duyệt sẽ không bắt đầu bất kì tải xuống nào khác.

Ngoài ra, tất cả các hoạt động phân tích cú pháp và biên dịch có thể bị chặn.

Đặc tả về HTTP chỉ rõ các trình duyệt không nên tải xuống nhiều hơn hai thành phần song song.

Một các khác là sử dụng defer="true" trong thẻ Script. Thuộc tính defer xác định rằng script nên được thực thi sau khi trang đã phân tích xong, nhưng chỉ hoạt động cho các Script bên ngoài(external).

Nếu có thể, bạn có thể thêm script của bạn vào trang bằng code, sau khi trang đã được tải:

ví dụ

<script>
window.onload = function() {
  var element = document.createElement("script");
  element.src = "myScript.js";
  document.body.appendChild(element);
};
</script>Tránh dùng with


Tránh sử dụng từ khóa with . Nó có tác động tiêu cực với tốc độ. Nó cũng làm tăng phạm vi của JavaScipt.

Từ khóa with không được cho phép trong chế độ nghiêm ngặt.Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!