By GokiSoft.Com| 16:09 19/05/2020|
Tài Liệu Javascript

JavaScript Math Reference - Tài liệu tham khảo thành phần toán học trong JavaScript BT1338

Đối tượng Math


Đối tượng math cho phép bạn thực thi các yêu cầu toán học.

Math không phải là một cấu trúc. Tất cả thuộc tính/phương thức của Math có thể được gọi, và sử dụng Math như một đối tượng, mà không phải tạo nó:

var x = Math.PI;            // Returns PI
var y = Math.sqrt(16);      // Returns the square root of 16
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math Object</h2>

<p>Math.PI returns PI:</p>
<p id="piDemo"></p>

<p>Math.sqrt(16) returns the square root of 16:</p>
<p id="sqrtDemo"></p>

<script>
var x = Math.PI;
var y = Math.sqrt(16);

document.getElementById("piDemo").innerHTML = x;
document.getElementById("sqrtDemo").innerHTML = y;
</script>

</body>
</html>Các thuộc tính của đối tượng Math


Thuộc tínhMô tả
ETrả về số Euler(khoảng. 2.718)
LN2Trả về số logarit tự nhiên của 2 (khoảng. 0.693)
LN10Trả về số logarit tự nhiên của 10 (khoảng. 2.302)
LOG2ETrả về cơ sở-2 logarit của E (khoảng. 1.442)
LOG10ETrả về cơ sở-10 logarit của E (khoảng. 0.434)
PITrả về  PI (approx. 3.14)
SQRT1_2Trả về căn bậc của 1/2 (khoảng. 0.707)
SQRT2Trả về căn bậc của 2 (khoảng. 1.414)Các phương thức của đối tương Math


Phương thứcMô tả
abs(x)Trả về giá trị tuyệt đối của x
acos(x)Trả về arccosine của x, dưới dạng radian
acosh(x)Trả về  hyperboli arccosine của x
asin(x)Trả về arcsine của x, dạng radian
asinh(x)Trả về hyperbol arcsine  của x
atan(x)Trả về tan của x như một giá trị chữ số giữa -PI/2 và PI/2 radian
atan2(y, x)Trả về tan của thương số của các đối số của nó
atanh(x)Trả về hyperbol tan của x
cbrt(x)Trả về căn bậc 3 x
ceil(x)Trả về x, làm tròn lên số nguyên gần nhất
cos(x)Trả về cosine của x (x ở dạng radian)
cosh(x)Trả về hyperbolic cosine của x
exp(x)Trả về giá trị của Ex
floor(x)Trả về x, làm tròn xuống số nguyên gần nhất
log(x)Trả về logarit tự nhiên (cơ sở E) của x
max(x, y, z, ..., n)Trả về số với giá trị lớn nhất
min(x, y, z, ..., n)Trả về số với giá trị nhỏ nhất
pow(x, y)Trả về x có lũy thừa y
random()Trả về một số ngẫu nhiên có giá trị giữa 0 và 1
round(x)Làm tròn x đến số nguyên gần nhất
sin(x)Trả về sin của x (x ở dạng radian)
sinh(x)Trả về hyperbolic sine của x
sqrt(x)Trả về căn bậc hai của x
tan(x)Trả về tangent of một góc
tanh(x)Trả về hyperbolic tangent của một số
trunc(x)Trả về phần nguyên của một số (x)Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1338